Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Legislativa

Které zákony se při správě obce používají? A co se může hodit Vám?

Není záměrem tohoto článku naučit čtenáře používat právní řád tohoto státu. To určitě ne. Chceme jen uvést přehled těch nejzákladnějších zákonů a vyhlášek, které tvoří základní kameny pro činnost obce, které obce používají pro svá rozhodnutí a kterými jsou povinováni při svých krocích. Neuvádíme zde texty zákonů a vyhlášek, používáme odkazy na stránky, kde jsou tyto předpisy volně dostupné. Zde opravdu jen "naťukáváme", abyste se tzv. chytli. 

 

Aby se  následující výčet právních norem tvářil jako ucelený, je potřeba začít s právními předpisy nejvyšší síly. Pro účely těchto stránek uvedeme dva a to ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a pak Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. 

Ústavu naleznete pod tímto odkazem a Listinu základních práv a svobod pro změnu v tomto odkazu


Osobám s právnickým vzděláním se bude tento krok zdát obrovský, ale opakujeme, že není smyslem zde popsat strukturu právního řádu České republiky, ale naťuknout na některé zákony, které by měly zůstat v podvědomí informacíchtivého čtenáře. Důležitým zákonem je tedy zákon o obcích, který ve Sbírce zákonů nalezneme pod č. 128/2000 Sb. 

Zákon o obcích 128/2000 Sb. naleznete právě v tomto odkazu


Kde se v obci či tedy v našem městě berou peníze? Začněme tedy zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům č. 243/2000 Sb.

Zkráceně se tento předpis nazývá Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. a jeho text naleznete v tomto odkazu.


Předpisem aktuálně doplňujícím tento zákon je Vyhláška č. 259/2011 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. V této vyhlášce naleznete konkrétní čísla, podle kterých se počítají částky, které obce dostávají do svého rozpočtu.

Odkaz bude doplněn, jakmile se předpis objeví na portálu veřejné správy, odkud jsou získávány odkazy ostatních zde anoncovaných právních norem.


Pokud jsme se dotkli finančních zdrojů obce, musíme zde uvést i Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích. Tento zákon stanovuje poplatky za úřednické úkony v širokém spektru stanoveném sazebníkem poplatků.

Zákon o správních  poplatcích č. 634/2004 Sb. hledejte v tomto odkazu


Teď jsme se dotkli správního práva a základního předpisu, podle kterého orgány obce vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tímto předpisem je Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Jeho text naleznete v tomto odkazu.


Poměrně zásadním a současně diskutovaným zákonem je Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Město je v tomto případě zadavatelem a při výběru dodavatele ve smyslu uvedeného zákona je povinno se řídit tímto zákonem.

Jeho text naleznete pro změnu v tomto odkazu


Evidence obyvatel je rovněž upravena zákonným předpisem. Je jím Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Pokud jste četli v sekci určené matrice pojem "Ohlašovna" tak tady naleznete jeho původ. 

Zákon o evidenci obyvatel je právě zde


Pokud uvádíme zákon o evidenci obyvatel, musíme se přidat i zákon o matrikách. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení naleznete v tomto odkazu


Poměrně zásadní je tzv. petiční zákon, který existuje od ranných dob moderní demokracie v našem státu. Jedná se o Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Jeho text naleznete v tomto odkazu.   


Pro pořádek uvádíme, že zákony v odkazech tohoto článku jsou čerpány z Portálu veřejné správy České republiky