Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Matrika

Rozsah činností matričního úřadu a evidence obyvatel

V první polovině následujícího textu uvádíme kompetence matričního úřadu města Kardašova Řečice a v druhé polovině pod čarou jsou uvedeny podrobnosti ohledně evidence obyvatel - hlášení trvalého pobytu, změny a ukončení trvalého pobytu.

Matriční úřad Kardašova Řečice
nám. Jaromíra Hrubého 64
Kardašova Řečice
Tel. 383134488, 734 200 923

Rozsah činností matričního úřadu

 • provádí výkon matriční agendy a agendy s ní související podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy
 • sepisuje zápisy o určení otcovství
 • přijímá hlášení o volbě druhého jména
 • přijímá žádosti o uzavření manželství
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině
 • vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků
 • zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně – narození, uzavření manželství a  úmrtí našich občanů v cizině
 • vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení
 • ověřuje opisy listin a podpisy na listinách
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • vyřizuje žádosti o výpis z rejstříku trestů
 • zajišťuje jubilejní svatby, blahopřání k životním výročím, vítání dětí.

Ověřování listin a podpisů:

K ověření podpisu /legalizaci/ je potřebný platný doklad totožnosti – OP nebo pas.

K ověřování listin /vidimaci/ žadatel předloží originál listiny.

Vydání duplikátu matričního dokladu na žádost občana:

- občanský průkaz, doklad o příbuzenském poměru – matriční doklad

- správní poplatek 100,-Kč 

K vyřízení matričních záležitostí jsou potřebné tyto doklady a potvrzení:

Při změně jména a příjmení:     

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • u nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen)

Při oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství:

 • doklad totožnosti
 • oddací list, doklad o rozvodu s doložkou právní moci
 • rodný list

Oznámení lze přijmout nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Při uzavření manželství mezi občany České republiky:

 • rodné listy
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

(Doklady uvedené pod odrážkou druhou až pátou není občan povinen předkládat, pokud skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.)

Při uzavření manželství mezi občanem České republiky a cizincem:

Cizinec předloží:

 • rodný list s úředním překladem
 • doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů doklad, kterým je možno prokázat totožnost – týká se států, které nejsou členy EU

Pokud nemá ČR uzavřenou smlouvu o uznávání dokladů, musí být cizozemské doklady opatřeny vyšším ověřením.

Při zápisu narození dětí mimo manželství – určení otcovství k dítěti:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu a příjmení,  případně o jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • rodný list matky a otce dítěte
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • případně další doklady potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

Občanské průkazy:

Od 1.1.2012 došlo ke změně vydávání občanských průkazů. Nově jsou vydávány Městským úřadem Jindřichův Hradec. Potřebné informace naleznete v článku pod tímto krátkým textem.

Na pracovištích CZECH POINT našeho města (v době pobytu mimo mohou využít kterékoliv místo) mohou občané nahlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu.

op


Městský úřad Kardašova Řečice
Evidence obyvatel – ohlašovna
Nám. Jaromíra Hrubého 64
Kardašova Řečice

Evidence obyvatel – ohlašovna provádí výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů.

Hlášení trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan České republiky ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládá občan cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložení vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt)
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
 • Uhradit správní poplatek 50,- Kč

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna podle zákona o evidenci obyvatel v souladu se správním řádem rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, mimo jiné, na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci těchto podmínek ohlašovně prokázat. Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Správní poplatek – 100,-Kč za osobu

Další úkoly ohlašovny:

 • vede seznam voličů a provádí jeho aktualizaci

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ohlašovna předává:

 • údaje o změně, nebo ukončení trvalého pobytu občana
 • údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu
 • údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel domů

Bez účasti občana se provádí další změny v informačním systému evidence obyvatel:

 • narození
 • úmrtí
 • uzavření manželství
 • rozvod manželství