Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Kulturní komise

kdo je členem a co je její náplní?

Kulturní komise je jedním z orgánů, které může pro určité oblasti činnosti zřídit rada města. Takto zřízená komise se usnáší většinou hlasů svých členů. Je odpovědná radě města. Náplní kulturní komise rady města Kardašova Řečice je  příprava, organizační zajištění a konečně i podíl na vlastní realizaci nejrozmanitějších kulturních podniků, akcí a událostí. Patří sem oslavy různých výročí, tradiční akce jako Setkání seniorů, MDD, Pálení čarodějnic, Loučení s prázdninami, četné koncerty (Adventní, Letní, Tříkrálový), Vánoční trhy a v neposlední řadě i "Pouťové podium" jakožto obsáhlý kulturní program, uvozující Řečickou pouť. Komise se dále snaží koordinovat kulturní dění v našem městě tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím a jiným komplikacím. Při svých aktivitách úzce spolupracuje se Sborem pro občanské záležitosti, Redakční radou ŘZ , redakcí Fotonovin, místními spolky, společenskými organizacemi, knihovnou, mateřskou i základní školou a pochopitelně s vedením města. Stranou pozornosti nezůstává ani řada témat a námětů dlouhodobější povahy, jako je příprava publikací, týkajících se našeho města, péče o archiválie, jejich digitalizace plus další průběžné pořizovaní a doplňování, podpora místního ochotnického divadelního souboru, koncipování výhledu kulturního dění s ohledem na blížící se výročí a četné jiné, v danou chvíli aktuální úkoly.