cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Veřejné koupaliště

plán

Mezi veřejností je spoustu otázek ohledně připravovaného projektu veřejného koupaliště v našem městě. Zatupitelstvem města bylo schváleno předfinancování této akce a současně byla rada města pověřena uzavřením smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Hlavním záměrem tohoto článku je představit široké veřejnosti situační plán a technické informace o tomto připravovaném projektu. Otevřete tedy tento článek pro získání dalších informací.

Před technickými informacemi dodanými zpracovatelem, kterým je jindřichohradecká firma JPS J. Hradec s.r.o.- Ing. Milan Špulák, předkládáme dodaný situační plán. Zde je tedy ve formátu jpg, kdo má zájem o stažení, je v příloze soubor pdf. Z technických důvodů musel být nabízený situační plán pod tímto textem zmenšen. 

plán

Po shlédnutí situačního plánu, než přejdeme k výtahu z technické zprávy musíme uvést, že se jedná o přírodní koupaliště, které je trendem v evropských zemích, kdy celé koupaliště má přírodní charakter. Čištění vody probíhá na přírodní bázi, v podstatě se jedná o systém kořenových čistíren. Samotné koupaliště bude jakousi betonovou vanou vyloženou gumovým potahem s oblázkovým krytím a se  založením v břehové části kameny a oblázky. 

A dále nabízíme výtah části technické zprávy, která je pro tento článek resp. pro čtenáře zajímavá:

Souhrnná technická zpráva


1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.

Stavba se nachází na okraji města Kardašova Řečice, za kulturním domem. Pozemek je mírně svažitý ke kulturnímu domu. V současné době se na pozemku vyskytují stávající vzrostlé stromy, keře, zbylé prvky starého dětského hřiště a jeho vybavení, přístupové zpevněné plochy.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

Jedná se o výstavbu venkovního veřejného koupaliště včetně potřebného zázemí, okolních zpevněných ploch a výstavbu protihlukové stěny. Samotný objekt zázemí je navržen železobetonové konstrukce, který by měl sloužit z vnější strany jako hlediště letního amfiteátru. Protihluková stěna je navržena z betonových dílců složených z neprůzvučné desky a absorpční vrstvy z profilovaného mezerovitého liaporbetonu. Vodní plocha je navržena za kulturním domem, výškové rozhraní terénu bude překonáváno amfiteátrem s objektem zázemí, který tak je z části zapuštěn do terénu. Vodní plochy jsou navrženy přírodní. Areál bude nově celý oplocen, pouze v severovýchodní části bude oplocení nahrazeno protihlukovou stěnou. V celém areálu budou provedeny sadové úpravy dle projektu sadových úprav. V okolí stavby a kulturního domu budou provedeny úpravy zpevněných ploch, komunikace, parkovací stání.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Samotný objekt veřejného koupaliště je navržen půdorysně do nepravidelného tvaru, stěny jsou navrženy železobetonové – vodostavební beton, příčky v objektu zázemí provedeny z pórobetonových tvárnic. Protihluková stěna je navržena z betonových dílců složených z neprůzvučné desky a absorpční vrstvy z profilovaného mezerovitého liaporbetonu. V blízkosti této stěny budou vysázeny nové rostliny, které se budou moci po této stěně pnout. Obslužné komunikace a parkovací stání budou provedeny z asfaltobenu (příp. s využitím plastových zatravňovacích tvárnic s vysypáním oblázkovým kamenivem), obruba silniční betonová. Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby.
Na staveništi jsou známa ochranná pásma existujících inženýrských sítí, které jsou vyznačeny v souhrnné situaci. Před zahájením zemních prací budou tato vedení vytyčena. Napojení objektu bude možné na některá tato vedení napojit.


d) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

Filtrační zóna : 330,82 m2
Koupací zóna pro neplavce : 223,06 m2
Koupací zóna pro plavce : 643,62 m2
Břehová zóna : 207,31 m2
Brouzdaliště : 49,03 m2

Přílohy

Situace souhrnná

Situace souhrnná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 754,04 kB
Datum vložení: 5. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 11:22
Autor: Správce Webu