cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č.1/2011

Vyhláška upravující místní poplatky - v textu jsou provedeny novelizace předpisu tak, aby při každém prohlížení poskytoval aktuální údaje - změny provedeny odlišným druhem písma a barvou

MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č.1/2011


Provedené změny vyznačeny kurzívem.

Zastupitelstvo města Kardašova Řečice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením,bod č.9, usneslo vydat na základě  § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,, vyhláška“):

Část I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Úvodní  ustanovení

1. Město Kardašova Řečice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen ,,poplatky“):

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek z ubytovací kapacity

2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Kardašově Řečici ( dále jen,,správce poplatku“)

 

Část II.

Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kardašova Řečice.2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

--------------------------------------------------------------

1 § odst. 3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění  pozdějších předpisů(dále jen,,zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího  po měsíci, ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.4

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba  držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25  této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku    
   

(1) Základní sazba poplatku ze psů za  kalendářní rok činí:

a)     - ve Městě K.Řečice za prvního psa  ………………..200,- Kč,
        - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … 250,- Kč,
        - za psa kterého držitel chová v bytovém domě je stanoven poplatek ve výši ..350,- Kč,
        - za každého druhého a dalšího psa, kterého držitel chová v bytovém domě je poplatek ve výši…. 500,-Kč

b)   - obcích Nítovice, Mnich, Řehořinky, Cikar, Černá za každého psa …..150,- Kč.

c) Základní sazba poplatku ze psů, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého   důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,za kalendářní rok činí:

- ve městě Kardašova Řečice  ………… 100,-Kč za prvního psa, 125,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele

- za psa, kterého držitel chová v bytovém domě … 175,-Kč za prvního psa, 250,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele
- obcích Nítovice, Mnich, Řehořinky, Cikar, Černá za každého psa …  75,- Kč.

----------------------------------------------

4 § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu  splatnosti uvedeném v odstavci 1,  je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

Čl. 7
Osvobození a úlevy

 (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.5

       (2) Držitel psa podle odst. 1 je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat,že důvod osvobození trvá.   

       Tento  odstavec je zrušen Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010, o místních poplatcích. 

------------------------------------------------------------------------------------

5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8


Předmět poplatku,poplatník                                                                                      

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,  umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 6 .
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7

Čl. 9   
Veřejné prostranství

Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č.1.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  
                   

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.                                                                                                                                 

Čl. 11
Ohlašovací povinnost       
                         

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději  8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 8 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku  skutečný stav údajů stanovené v čl. 25  této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stavúdajů uvedených v odst. 1 nejpozději v den ukončení užívání.           

-----------------------------------------------------------------

6 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 12
Sazby poplatku

Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční i započatý den:                  
 

 • za umístění zařízení k poskytování služeb 10,- Kč,
 • za umístění stavebního zařízení (do 2 měsíců) 1,- Kč,
 • za umístění stavebního zařízení (za každý den nad 2 měsíce) 3,- Kč,
 • za umístění prodejního zařízení 10,- Kč,
 • za umístění reklamního zařízení 1,- Kč,
 • za umístění skládek do dvou měsíců 1,- Kč,
 • za umístění skládek za každý den nad 2 měsíce 2,- Kč,
 • za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 1,- Kč,
 • za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí 10,- Kč,
 • za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 1,- Kč,


 

Paušální sazby poplatku za užívání veřejného prostranství:

1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...........1000,- Kč/rok
2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ….. ..85,- Kč/měsíc
3. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ….. ..22,- Kč/týden

 

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Čl. 13

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve stanovené výši podle čl.12 odst.1 je splatný:  

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.         

při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné platbu rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl.12 odst. 2  je splatný do 31. 1. kalendářního roku.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,ve kterém je poplatník povinen sviji poplatkovou povinnost

     splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 14  
Osvobození a úlevy

 (1) Poplatek se neplatí:                                                                                    

 a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, 8          

 b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.9                                                                                                                                                     

      (2) Od poplatku je osvobozeno město Kardašova Řečice.

------------------------------------------------------

8 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 4 odst.1 zákona o místních poplatcích

 

Část IV.
Poplatek ze vstupného

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.10

2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.11

Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 8 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku  druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17

Sazba poplatku

 1. Poplatek ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.
 2. Paušální částka činí 300,- Kč za 1 akci                              

-----------------------------------------------   

10 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 6 odst.2 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 18
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne skončení akce.

(2) Při placení paušální částkou do15-ti dnů ode dne skončení akce.                                                            

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1)  Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.12                                                                                                                                                    

 (2) Od poplatku se dále osvobozují :

a)  akce pořádané městem Kardašova Řečice     
b)  sportovní akce pořádané TJ Sokol Kardašova Řečice
c)  plesy, pouti, masopusty
d) divadelní představení, taneční kurzy a koncerty vážné hudby

 ----------------------------------------------

12 § 6 odst.1  věta poslední zákona o místních poplatcích
 

 

Část  V.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.13

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla14.

Čl. 21  
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů od zahájení činnosti spočívající  v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25  této vyhlášky.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.15                       

Čl. 22  
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 5,- Kč.

 ----------------------------------------------
13 § 7 odst.1 zákona o místních poplatcích
14 § 7 odst.3 zákona o místních poplatcích
15 § 7 odst.3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

            

Čl. 23  
Splatnost poplatku   
                         

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. 24  
Osvobození a úlevy     
                     

(1) Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.16

(2) Od poplatku se dále osvobozují :

a)  ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných městem Kardašova Řečice,
b)  ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných Základní školou a Mateřskou školou Kardašova Řečice.

-----------------------------------------

16 § 7 odst.2 zákona o místních poplatcích

 

Část VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 25

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 17

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku po doručování,18

(3) dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.19

Čl. 26
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek výměrem.20

(2) Včas, nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.21

--------------------------------------------------------------------------------------

17 § 14 a odst.1 zákona o místních poplatcích
18 § 14 a odst.2 zákona o místních poplatcích
19 § 14 a odst.3 zákona o místních poplatcích
20 § 11 a odst.1,2 zákona o místních poplatcích 
21 § 11 a odst. 3  zákona o místních poplatcích                                                                                                                         

 

Čl. 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:


Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 5 /2004 o místních poplatcích ze dne 15. 12. 2004.

 

Čl. 28

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

 

  Ing. Karel Mach                                                                   MVDr. Petr Nekut

   místostarosta                                                                          starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

 

Sejmuto z úřední desky dne: