Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 23.3.2019
den: 19°C
noc: 6°C
neděle 24.3.2019
den: 15°C
noc: 6°C
pondělí 25.3.2019
den: 10°C
noc: 2°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
264 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
52 16%

Smyslem menu "Usnesení rady" je nabídnout čtenáři našich stránek komplexní přehled o činnosti rady města. V tomto menu naleznete řadu článků, které spolu souvisí. Technologie rozhodovací činnosti rady města je taková, že veškeré úkony radou projednané a schválené jsou číslovány. Nejprve je projednávaný problém zařazen do programu, objeví se v zápise ze schůze rady města a po projednání a usnesení je tento problém vyřešen v zápise usnesení.Jak zápisy ze schůzí rady, tak usnesení se číslují chronologickou řadou od počátku volebního období bez ohledu na přechody kalendářních let. Vždy musíte použít pro získání přehledu článek a v něm je nejdříve zápis ze schůze rady a k němu se shodným číslem zápis usnesení.Zápis a usnesení rady č.18/2012 ze dne 14.5.2012


Zápis č. 15/2012 ze schůze rady města Kardašova Řečice, konané dne 8.2.2012

 Zápis č. 18/2012ze schůze rady města Kardašova Řečice,konané dne 14.5.2012 na Městském úřadu v Kardašově Řečici.Přítomni členové rady: P.Nekut, K.Mach, S.Haruda,D.Machová,K.StaněkHosté: A.Krňa

Program:
1/Kontrola zápisu usnesení ze zasedání rady města č.17 /2012
2/ Schválení rozpočtových změn
3/ Návrh na změnu povrchu komunikace
4/ Jmenování výběrové komise
5/ Oprava vodohospodářského majetku
6/ Stanovení dodavatele stavby
7/ Revitalizace rybníků 8/ Oprava kapličky v Nítovicích
9/ Žádost o zapůjčení části fotbalového hřiště
10/ Žádost o koupi pozemku
11/ Žádost o odkoupení stavby
12/ E.ON – nabídka na odběr el.energie
13/ Žádosti o finanční příspěvek
14/ Výstavba kolumbária
15/ Přidělení bytů
16/ Pronájem nebytových prostor
17/ Správa hřbitova
18/ Došlá pošta - různé

Jednání schůze zahájil starosta města MVDr.Petr Nekut.
Přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem.Tento byl jednomyslně schválen přítomnými členy rady města.
Jako ověřovatele zápisu určil: K.Macha a K.Staňka

Bod č.1- Kontrola usnesení ze zasedání rady města č.17 /2012
Kontrolu zápisu usnesení ze zasedání rady města č.17 /2012 provedl ověřovatel pan K.Mach a D.Machová . Všechna usnesení byla splněna.
Přijato usnesení č.330/2012

Bod č.2 – Schválení rozpočtových změn
Starosta města seznámil radu města s provedenými rozpočtovými změnami č.4/2012 ze dne 14.5.2012.
Přijato usnesení č.331/2012

Bod č.3- Návrh na změnu povrchu komunikace
Na základě výsledku výběrového řízení byla zakázka ,,Stavební úpravy části ulice Školní Kardašova Řečice“ přidělena firmě s nejvýhodnější cenovou nabídkou –
Antonín Krňa s.r.o.,Benátky 674,Kardašova Řečice.
Pan Krňa navrhuje místo asfaltového povrchu komunikaci vydláždit kamennou dlažbou 10x10 z důvodu delší životnosti za srovnatelnou cenu s asfaltovým povrchem a možnosti
kvalitnějšího uvedení do původního stavu po opravách podzemního zařízení.
Přijato usnesení č.332/2012

Bod č.4 – Jmenování výběrové komise
Jako členové komise pro otevírání a vyhodnocení cenových nabídek na akci,, Základní škola Kardašova Řečice – obnova vybavení kuchyně“ jsou navrženi.
MVDr.Petr Nekut,Ing.Karel Mach,Alena Bouzková ,Jitka Havlová ,Ing.Jana Hýbková
Přijato usnesení č. 333 /2012

Bod č.5 – Oprava vodohospodářského majetku
Starosta města seznámil přítomné s plánem investic a obnovy vodohospodářského majetku.
Jako nejnaléhavější navrhuje řešit vodovod a kanalizaci v ulici Tyršova a kanalizaci v části
sídliště T.G.Masaryka. Navrhuje zpracovat na tyto akce projektovou dokumentaci a v případě možnosti žádost o dotaci.
Přijato usnesení č.334 /2012

Bod č.6 – Stanovení dodavatele stavby
Dne 14.5.2012 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby ,,Oprava komunikace Mnich“.
Nabídky firem::

Vialit Soběslav spol.s r.o.,Soběslav…………………………a) 513.216,00 ,-Kč vč.DPH
b) 967.680,00,-Kč vč.DPH
EUROVIA Silba a.s.,Plzeň ………………………………...a)1.023.792,00,-Kč vč.DPH
b)1.118.064,00,Kč vč.DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.,Č.Budějovice ………………a) 475.200,00 ,-Kč vč.DPH
b) 885.120,00,-Kč vč.DPH
Starbag a.s.,OZ České Budějovice ……………………….. a) 640.992,00,-Kč vč.DPH
b) 980.376,00,-Kč vč.DPH
COLAS CZ a.s.,Tábor ……………………………………..a) 617.760,00,-Kč vč.DPH
b)808.080,00,-Kč vč.DPH

Navrhuje se pověřit zakázkou ,,Oprava komunikace Mnich “ firmu s nejnižší cenovou nabídkou SWIETELSKY stavební s.r.o.,České Budějovice .
Přijato usnesení č. 335/2012

Bod č.7 – Revitalizace rybníků
Rozběhla se akce revitalizace rybníků v Nítovicích.Podařilo se vyřešit přívod vody přes soukromý pozemek.Navrhuje se doprojektovat a dofinancovat uvedený přívod vody v ceně
83 560,70,-Kč vč.DPH.
Přijato usnesení č. 336/2012

Bod č.8 – Oprava kapličky v Nítovicích
Starosta města seznámil radu města s žádostí paní Broučkové,Nítovice o provedení opravy
fasády kapličky v Nítovicích včetně nabídky pana Jana Bőhma na provedení této práce
za cenu 41 680 Kč bez DPH.
Přijato usnesení č. 337 /2012

Bod č.9 – Žádost o zapůjčení části fotbalového hřiště
Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice žádá o zapůjčení části fotbalového hřiště dne 5.6.2012 na provedení ukázek v rámci projektového týdne.
Přijato usnesení č.338 /2012

Bod č.10 – Žádost o koupi pozemku
Pan Jiří Čáp,sídl T.G.M. 696,Kardašova Řečice žádá o koupi pozemku p.č.103 v k.ú.K.Řečice za účelem stavby garáže.
Přijato usnesení č. 339/2012

Bod č.11 – Žádost o odkoupení stavby
Pan Zdeněk Pluhařík,Husova 445,Kardašova Řečice žádá o odkoupení stavby na st.parcele
p.č.82 v k.ú.Nítovice o vým.16m2 dříve používané jako váha za cenu 1000,-Kč.
Přijato usnesení č. 340/2012

Bod č.12 – E.ON – nabídka na odběr elektr.energie
Starosta města seznámil radu města s nabídkou společnosti E.ON na odběr elektr.energie pro město Kardašova Řečice.
Přijato usnesení č. 341/2012

Bod č.13 – Žádosti o finanční příspěvek
- Model klub Kardašova Řečice,o.s.žádá o finanční příspěvek na uspořádání leteckého modelářského dne Kapr v luftě ve výši 7 000,-Kč.
Přijato usnesení č. 342/2012

- Český svaz žen Kardašova Řečice žádá o poskytnutí finančního příspěvku na ozvučení a pronájem sálu Kulturního domu v Kardašově Řečici na přehlídku konanou ku příležitosti
dne matek .
Přijato usnesení č. 343/2012

- Sdružení Meta,Masarykovo náměstí 168/II,Jindřichův Hradec žádá o poskytnutí finančního příspěvku na protidrogovou prevenci.
Přijato usnesení č. 344/2012

- Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice žádá o poskytnutí příspěvku na materiální vybavení žáků prvních tříd.
Přijato usnesení č. 345/2012

- Mateřská škola kardašova Řečice žádá o příspěvek na koupi a pokládku PVC ve výši 31 681,30 bez DPH.
Přijato usnesení č. 346/2012

Bod č.14 – Výstavba kolumbária
Starosta města seznámil radu města se záměrem výstavby další části kolumbária na hřbitově v Kardašově Řečici.Navrhuje oslovit příslušné firmy a zakázku zadat firmě s nejvýhodnější cenovou nabídkou.
Přijato usnesení č. 347 /2012

 

 

 

Bod č.15 – Přidělení bytů
Starosta města seznámil radu města s došlými žádostmi o přidělení bytů v Kardašově Řečici.
Volné byty se navrhuje přidělit níže uvedeným žadatelům:
Byt č. 1 v čp.461 …………….. Irena Padychová,Poljanovova 3241/1,Praha 4
Byt č. 6 v čp.462 …………….. Tomáš Studený ,Hradní 407,Kardašova Řečice
Byt č. 7 v čp.346 …………….. Josef Čada,Klášterská 135,Jindřichův Hradec
Byt č.31v čp.478 …………….. Michaela Štědrá,Husova 611
Přijato usnesení č. 348 /2012

Bod č.16 – Pronájem nebytových prostor
Paní Irena Padychová,Poljanova 3241/1,Praha 4 žádá o pronájem garáže na pozemku p.č.10/10 v areálu bývalé lesní správy v ul.Nádražní ,Kardašova Řečice.
Přijato usnesení č. 349 /2012

Bod č.17 – Správa hřbitova
Starosta města seznámil radu města s informací firmy Kamenictví Oblázek Ondřej Vobr Jindřichův Hradec o možnosti zajišťování správy hřbitova v Kardašově Řečici.
Přijato usnesení č. 350 /2012

Bod č.18 – Došlá pošta – různé
- informace o provozování Kulturního domu v Kardašově Řečici

 

 

 

 

 

 


Zapsal: Hutr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

Ze schůze rady města Kardašova Řečice č.18/2012 ze dne 14.5.2012
Usnesení č.330 /2012
Rada města
Vzala na vědomí kontrolu zápisu usnesení z rady č.17 /2012.
Usnesení č.331/2012
Rada města
Schvaluje provedené rozpočtové změny č.4/2012 ze dne 14.5.2012
Usnesení č.332/2012
Rada města
Souhlasí se změnou povrchu komunikace v ul.Školní v případě kladného vyjádření dotčených orgánů.
Usnesení č.333/2012
Rada města
Jmenovala komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení cenových nabídek na akci ,, Základní škola Kardašova Řečice-obnova vybavení kuchyně“ ve složení:
MVDr.Petr Nekut,Ing.Karel Mach,Alena Bouzková ,Jitka Havlová ,Ing.Jana Hýbková
Usnesení č.334/2012
Rada města
Souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace
v ulici Tyršova a kanalizace v části sídliště T.G.Masaryka a v případě možnosti s žádostí o dotaci na tyto akce.
Usnesení č.335/2012
Rada města
Rozhodla zadat zakázku ,,Oprava komunikace Mnich “ firmě s nejvýhodnější cenovou nabídkou – SWIETELSKY stavební s.r.o.,České Budějovice za cenu 475.200,-Kč
(varianta a).
Usnesení č.336 /2012
Rada města
Souhlasí s doprojektováním a dofinancováním stavby přívodu vody pro návesní rybníky v Nítovicích v ceně 83 560,70,-Kč vč.DPH.
Usnesení č.337/2012
Rada města
Souhlasí s opravou fasády kapličky v Nítovicích dle nabídky pana J.Bőhma za cenu 41 680 Kč bez DPH.
Usnesení č.338/2012
Rada města
Souhlasí se zapůjčením části fotbalového hřiště pro Základní školu a Mateřskou školu Kardašova Řečice na provedení ukázek dne 5.6.2012 v rámci projektového týdne.
Usnesení č.339/2012
Rada města
Souhlasí s prodejem pozemku p.č.103 v k.ú. K.Řečice panu Jiřímu Čápovi,sídl.T.G.Masaryka 696 za účelem výstavby garáže.Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.

Usnesení č.340/2012
Rada města
Souhlasí s prodejem stavby na st.parcele p.č.82 v k.ú.Nítovice o vým.16m2 panu Zdeňkovi Pluhaříkovy,Husova 445,Kardašova Řečice za cenu 1000,-Kč.Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.
Usnesení č.341/2012
Rada města
Souhlasí s nabídkou společnosti E.ON na odběr elektor.energie pro město Kardašova Řečice.
Usnesení č.342/2012
Rada města
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Model klub Kardašova Řečice ,o.s. na uspořádání leteckého modelářského dne kapr v luftě ve výši 7 000,-Kč.
Usnesení č.343/2012
Rada města
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Český svaz žen Kardašova Řečice na ozvučení a pronájem Kulturního domu v Kardašově Řečici na módní přehlídku konanou ku příležitosti dne matek ve výši 2 000,-Kč.
Usnesení č.344 /2012
Rada města
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Sdružení Meta o.s. na protidrogovou prevenci ve výši 2 000,-Kč.
Usnesení č.345 /2012
Rada města
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Kardašova Řečice na materiální vybavení žáků prvních tříd ve výši 500,-Kč na jednoho žáka
s trvalým pobytem v Kardašově Řečici.
Usnesení č. 346 /2012
Rada města
Nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Kardašova Řečice na výměnu PVC v Mateřské škole.Jedná se o neinvestiční náklad ,který musí být hrazen z rozpočtu základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice.
Usnesení č. 347 /2012
Rada města
Souhlasí s výstavbou další části kolumbária na hřbitově v Kardašově Řečici a zadáním stavby firmě s nejvýhodnější cenovou nabídkou.
Usnesení č. 348 /2012
Rada města
Vzala na vědomí žádosti o přidělení bytů v Kardašově Řečici.
Rozhodla přidělit volné byty níže uvedeným žadatelům.
Byt č. 1 v čp.461 …………….. Irena Padychová,Poljanovova 3241/1,Praha 4
Byt č. 6 v čp.462 …………….. Tomáš Studený ,Hradní 407,Kardašova Řečice
Byt č. 7 v čp.346 …………….. Josef Čada,Klášterská 135,Jindřichův Hradec
Byt č.31v čp.478 …………….. Michaela Štědrá,Husova 611
Usnesení č.349 /2012
Rada města
Souhlasí s pronájmem nebytových prostor(garáž) na pozemku p.č.10/10 v areálu bývalé lesní správy v ul.Nádražní ,Kardašova Řečice paní Ireně Padychové ,Poljanova 3241/1,Praha 4 za cenu 600,-Kč/1měs vč.DPH.

Usnesení č.350 /2012
Rada města
Vzala na vědomí informaci firmy kamenictví Oblázek Ondřej Vobr,Jindřichův Hradec o možnosti zajišťování správy hřbitova v Kardašově Řečici.

 

 


Ověřovatelé zápisu:


                 

 

Dnes je: 23.03.2019

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Hlášení městského rozhlasu 20.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více