Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 21.2.2019
den: 10°C
noc: 6°C
pátek 22.2.2019
den: 8°C
noc: -4°C
sobota 23.2.2019
den: 5°C
noc: -3°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
252 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
47 16%

Které zákony se při správě obce používají? A co se může hodit Vám?


Není záměrem tohoto článku naučit čtenáře používat právní řád tohoto státu. To určitě ne. Chceme jen uvést přehled těch nejzákladnějších zákonů a vyhlášek, které tvoří základní kameny pro činnost obce, které obce používají pro svá rozhodnutí a kterými jsou povinováni při svých krocích. Neuvádíme zde texty zákonů a vyhlášek, používáme odkazy na stránky, kde jsou tyto předpisy volně dostupné. Zde opravdu jen "naťukáváme", abyste se tzv. chytli. 

 

Aby se  následující výčet právních norem tvářil jako ucelený, je potřeba začít s právními předpisy nejvyšší síly. Pro účely těchto stránek uvedeme dva a to ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a pak Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Ústavu naleznete pod tímto odkazem a Listinu základních práv a svobod pro změnu v tomto odkazu


Osobám s právnickým vzděláním se bude tento krok zdát obrovský, ale opakujeme, že není smyslem zde popsat strukturu právního řádu České republiky, ale naťuknout na některé zákony, které by měly zůstat v podvědomí informacíchtivého čtenáře. Důležitým zákonem je tedy zákon o obcích, který ve Sbírce zákonů nalezneme pod č. 128/2000 Sb. 

Zákon o obcích 128/2000 Sb. naleznete právě v tomto odkazu


Kde se v obci či tedy v našem městě berou peníze? Začněme tedy zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům č. 243/2000 Sb.

Zkráceně se tento předpis nazývá Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. a jeho text naleznete v tomto odkazu.


Předpisem aktuálně doplňujícím tento zákon je Vyhláška č. 259/2011 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. V této vyhlášce naleznete konkrétní čísla, podle kterých se počítají částky, které obce dostávají do svého rozpočtu.

Odkaz bude doplněn, jakmile se předpis objeví na portálu veřejné správy, odkud jsou získávány odkazy ostatních zde anoncovaných právních norem.


Pokud jsme se dotkli finančních zdrojů obce, musíme zde uvést i Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích. Tento zákon stanovuje poplatky za úřednické úkony v širokém spektru stanoveném sazebníkem poplatků.

Zákon o správních  poplatcích č. 634/2004 Sb. hledejte v tomto odkazu


Teď jsme se dotkli správního práva a základního předpisu, podle kterého orgány obce vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tímto předpisem je Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jeho text naleznete v tomto odkazu.


Poměrně zásadním a současně diskutovaným zákonem je Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Město je v tomto případě zadavatelem a při výběru dodavatele ve smyslu uvedeného zákona je povinno se řídit tímto zákonem.

Jeho text naleznete pro změnu v tomto odkazu


Evidence obyvatel je rovněž upravena zákonným předpisem. Je jím Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Pokud jste četli v sekci určené matrice pojem "Ohlašovna" tak tady naleznete jeho původ. 

Zákon o evidenci obyvatel je právě zde


Pokud uvádíme zákon o evidenci obyvatel, musíme se přidat i zákon o matrikách. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení naleznete v tomto odkazu


Poměrně zásadní je tzv. petiční zákon, který existuje od ranných dob moderní demokracie v našem státu. Jedná se o Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Jeho text naleznete v tomto odkazu.   


 

Pro pořádek uvádíme, že zákony v odkazech tohoto článku jsou čerpány z Portálu veřejné správy České republiky

 

 

Dnes je: 21.02.2019

Svátek slaví: Lenka

Aktuality

Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Hlášení městského rozhlasu 20.2.2019
více
Vrátí se čápi na řečickou školu?
Pod stejným titulkem jsem před pěti lety psal o snaze obnovit na naší škole tradiční čapí hnízdo a pokusit se do něj vrátit jeho čapí nájemníky. Hnízdo bylo vypodloženo pletivem a vypleteno pruty a chrastím, okolí hnízda bylo postříkáno vápnem jako imitace ptačího trusu, který měl přilákat nové obyvatele. Čápi se sice občas v okolí objevili, ale nezahnízdili a hnízdo bylo postupně rozebráno od kavek i vlivem počasí.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/21/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/21/2019 - prodej Sčítacích přístrojův elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/20/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/20/2019 - prodej dřevoobráběcíh a jiných strojů v elektronické aukci.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Územní plán Kardašova Řečice-návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kardašova Řečice
V příloze najdete Oznámení o vystavení NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KARDAŠOVA ŘEČICE ve formě veřejné vyhlášky.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více