Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 20.3.2019
den: 8°C
noc: 2°C
čtvrtek 21.3.2019
den: 9°C
noc: 1°C
pátek 22.3.2019
den: 13°C
noc: 3°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
261 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
51 16%

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

 

V sekci určené pro budovu radnice nabízíme dosud známé a dle běhu času doplňované informace ohledně možné přestavby budovy radnice či jejího zbourání a výstavby nové.

 

Tisk článku

Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy

ikona článku


Jak bude vypadat nová radnice a knihovna v Kardašově Řečici? Příští týden by se mělo rozhodnout, který ze tří oceněných návrhů se bude realizovat. Rozhodovat bude nejen architektonická kvalita, ale i smluvní podmínky, ekonomická efektivnost řešení a to jak se autoři návrhů vypořádají s některými odbornými připomínkami k jejich návrhu.

Občané mohli na veřejné výstavě posoudit práci a nezaujatost poroty při výběru tří oceněných řešení rekonstrukce radnice i případné dostavby. Výstava se konala v Kulturním domě v Kardašově Řečici v posledním červnovém víkendu a na požádání na místní radnici bude otevřena až do poloviny července. Vystaveno je všech 29 soutěžních návrhů na rekonstrukci stávající radnice. Při zahájení výstavy se konala veřejná diskuse se zástupci města, odborné komise a autory oceněných návrhů. Reakce veřejnosti na oceněné návrhy byly kladné a shodovaly se s odborným doporučením poroty.


Město Kardašova Řečice vyhlásilo dvoukolovou veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny letos v březnu. Soutěž byla v obou kolech anonymní – jinými slovy porota po celou dobu hodnocení neznala jména autorů soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy odevzdalo 29 uchazečů. Porota složená ze zástupců města a odborníků z nich v 1. kole vybrala 7 nejlepších a jejich autory (prostřednictvím pověřené důvěryhodné osoby) vyzvala k dopracování konstrukčního řešení. První i druhé kolo soutěže potvrdilo odhad investičních nákladů cca 30 mil. Kč včetně DPH.
Druhé kolo posuzování se uskutečnilo 21.6. 2013. Porotci zde vybrali a ocenili tři práce, které jsou nejvhodnější k realizaci.

První cenu získal architekt Petr Kouřimský s dcerou Nikol. Druhá cena nebyla udělena a byly naopak uděleny dvě zvýšené třetí ceny. Jednu třetí cenu získali architekti Žiška a Šmelhaus. Druhou třetí cenu získali architekti Řehoř, Řehoř a Šimek. Pozn: Podrobnější komentář k oceněným návrhům najdete v příloze na konci tohoto dokumentu.


Autoři těchto tří oceněných návrhů byli v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzváni k účasti na jednacím řízení, které se uskuteční 9.7.2013. Hodnotícím kritériem zde již nebude jen kvalita architektonického řešení, ale i ekonomická kritéria a smluvní podmínky. Který z oceněných návrhů se nakonec bude realizovat, by mělo být známo v průběhu července a srpna. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být zakázka na zpracování projektové dokumentace zadána do konce léta. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.

„Architektonická soutěž o návrh je sice komplikovaný způsob výběrového řízení, ale rekonstruovat jednu z hlavních dominant našeho města je také složitý úkol. Už teď si jsem jistý, že se nám soutěž vyplatila a splnila naše očekávání. Myslím, že jsme našli a ocenili opravdu kvalitní návrhy. Chtěl bych ale velmi poděkovat všem 29 soutěžícím, kteří projevili o naše město zájem a chtěli nám pomoci řešit náš letitý problém s radnicí a knihovnou. Vážíme si každé práce, kterou jsme mohli posuzovat,“ uvedl Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice po ukončení prvního kola soutěže.
Jihočeská Kardašova Řečice je jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh by se měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1mil. Kč.

„Architektonická soutěž o návrh je nejtransparentnější a nejefektivnější způsob, jak zadat tento typ veřejné zakázky. Je to jediný způsob, jak si může město vybrat projekt pro veřejnou zakázku podle kvality řešení a celkových investičních nákladů,“ potvrzuje architekt Michal Fišer, člen odborné nezávislé hodnotící komise.
Stávající objekt klasicistní radnice z roku 1822 není nijak památkově chráněný, ale tvoří přirozenou dominantu náměstí J. Hrubého. Radnice a knihovna vypadá zvenku relativně zachovale, nicméně veškeré vnitřní vybavení je již dávno za hranicí své životnosti. Pracovníci knihovny, návštěvníci i knihy samotné zde trpí vysokou vnitřní vlhkostí a nezdravým prostředím. V minulosti se uvažovalo i o úplné demolici stavby a na jeho místě měla vyrůst nová moderní architektura. Tento záměr však nenašel dostatečně kladnou odezvu mezi místními občany, kteří se v anketě vyjádřili spíše pro revitalizaci starého objektu. Město Kardašova Řečice je menší středisková obec s 2 300 obyvateli, které v běžném roce hospodaří s 50 mil. Kč ročně. Počet návštěvníků místní knihovny stoupl za poslední 2 roky o 25 %. Vloni do knihovny zavítalo 8000 čtenářů.


Další informace Vám poskytne:

Ing. Markéta Kohoutová, organizátorka architektonické soutěže o návrh s následným jednacím řízením bez uveřejnění

Kontakt: info@soutez-o-navrh.cz, +420 603 541 033, www.soutez-o-navrh.cz


ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ 2. KOLA


Odborná porota vysoce vyzdvihuje kultivovaný a zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější řešení rekonstrukce Radnice a knihovny Kardašova Řečice formou soutěže o návrh. Vyhlašovatel po celou dobu průběhu architektonické soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnotící řízení v obou kolech provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení nejen po architektonické a funkční stránce, ale i snaha o maximálně hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky. Porota je přesvědčena, že soutěž v tomto smyslu splnila svůj účel. Již v prvním kole byly vybrány z 29 návrhů kvalitní studie, z nichž se mnohým podařilo naplnit požadavky investora. Nakonec bylo na základě upřesnění požadavků zadavatele dopracováno sedm návrhů, ze kterých porota vybrala a poté ocenila tři řešení, která mohou být pro Kardašovu Řečici skutečným přínosem. Pokud bude v zadávacím řízení bez uveřejnění vybráno kterékoliv z těchto 3 oceněných řešení, mělo by se jednat o kvalitní zpracovatele, kteří zajistí vznik kvalitní stavby. Porota doporučuje, aby se vyhlašovatel seznámil s referenčními stavbami oceněných účastníků a pečlivě sledoval, jak se ocenění účastníci vyrovnají s výhradami poroty zaznamenané v hodnocení návrhů. Porota dále doporučuje, aby vyhlašovatel nadále spolupracoval s nezávislým stavebně technickým dozorem-expertem a to zejména v oblasti energetického řešení. Důvodem jsou dílčí nedostatky zjištěné u všech návrhů předložených k posuzování a obecně nízká úroveň stavební produkce z hlediska energetického řešení. (Požadavky na energetickou úspornost budov nejsou dosud v praxi českého stavebnictví plně etablovány). Nezávislý technický dozor-expert odhalí případné konstrukční nedostatky včas tedy před zahájením realizace a pomůže společně s autory návrhu realizovat dílo kvalitní po všech stránkách.


Porota doporučuje tyto váhy hodnotících kritérií pro jednací řízení bez uveřejnění:

Umístění v soutěži - 30 %
Investiční náklady - 26 %
Prezentace soutěžního návrhu – 24 %
Smluvní podmínky a honorář - 20 %1.CENA - STŘEŠNÍ SVĚTLÍK
Ing. Arch. Petr Kouřimský č. a. 897
Ing. Arch. Nikol Kouřimská

Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy

Shrnutí: Kladem je silná architektonická koncepce a s drobnými výhradami i dispoziční řešení a energetické řešení. Záporem jsou relativně vyšší investiční náklady a nedořešení některých konstrukčních detailů.
Návrh přináší velmi kvalitní zpracování parteru. Elegantně je vyřešen bezbariérový přístup dvěma rampami. Urbanistické řešení, včetně otevřenosti dvora je přínosem, dům tak získává odstup. Návrh ctí starý dům, je umírněný, konzervativní, pracuje s tradičními materiály a vhodnými barvami. Výrazným kladem je neporušení vzhledu střechy střešními okny či vikýři. Střešní nadsvětlík umožňuje příjemné vertikální osvětlení víceúčelového sálu. Stejný prvek střešního světlíku je použit i na přístavbě, která je i přes nedostatečný kontakt se dvorem – pouze jedno okno - vnímána z architektonického hlediska pozitivně. Kladně je hodnocena zelená stěna zakrývající přístavbu směrem do dvora.

Dispoziční řešení je dalším kladem tohoto návrhu. Provoz radnice je vhodně umístěn do přízemí. Řešení knihovny umístěné do 1.NP plně odpovídá moderním knihovnickým požadavkům. Víceúčelový sál s horním osvětlením umístěný ve 3. NP vytváří příjemný prostor pro občasné společenské události. Návrh řeší energetický koncept komplexně, a to i přes některé výhrady: Je třeba dopracovat detail střešního světlíku. Vzhledem k plánovanému provozu je cirkulace vody neekonomická. Zcela nepřijatelné je použití klimatizační jednotky. Chybí zmínka o rekuperaci tepla. Vzduchotěsnost není řešena.
Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 28,6 až 29,6 mil Kč. Relativně vyšší náklady (oproti druhým dvěma oceněným návrhům) souvisí zejména s relativně větším obestavěným objemem – návrh využívá podkroví i realizuje přístavbu s dvěma kancelářemi.


 
3.CENA - VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
Ing. Arch. Jakub Žižka č.a. 3241
Ing. Arch. Pavel Šmelhaus 

 

Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy


Shrnutí: Kladem je dispoziční a energetické řešení, záporem řešení střechy.

Návrh má jedno z nejlepších dispozičních řešení, je velmi pragmatické, takřka přesně vyhovuje požadavkům vyhlašovatele. Kladem je bezkolizní umístění celého stavebního programu do stávajícího objektu. Z dispozičního hlediska je diskutabilní jen umístění nového schodiště k pohledové fasádě z náměstí. Nástup na schodiště je tak hned za vchodem, což není ideální a neodpovídá významu objektu. Provoz radnice a knihovny je možno dobře oddělit. Radnice je vhodně umístěna do přízemí. Provoz knihovny umístěný do 2 . NP je plně vyhovující a otevřený, vhodné je řešení dispozic i vnitřního uspořádání a zařízení provozů. Umístění sálu do podkroví je vhodné (jelikož bude málo využíván, bude vytápěn pouze příležitostně). Je však třeba dořešit osvětlení sálu po případném odstranění vikýře a případné úpravě/odstranění vyhlídkové věže s hodinami. Střešní okna orientovaná do dvora jsou přijatelná. Autoři podrobně rozpracovali bohužel jen detail novotvaru věžních hodin jako z jejich pohledu nejdůležitějšího prvku.

Z architektonického hlediska je pozitivně hodnocen konzervativní přístup k původní budově, nicméně zůstává diskutabilní vyhlídková skleněná věž s hodinami, která podle názoru poroty není nijak opodstatněna a působí cizorodě. Také vikýř do náměstí není vhodný z funkčního ani architektonického hlediska, navíc není řešen konstrukčně správně. V případě, že by se měl tento návrh realizovat, musí autoři řešení střechy výrazně dopracovat.. Zvýšení vstupu je přínosné vzhledem k požadavku bezbariérovosti.

Návrh řeší energetický koncept komplexně, v tomto směru patří k těm lépe zpracovaným. Koncepce nuceného větrání s rekuperací tepla a zónování objektu je vyhovující. Kladně je hodnoceno zateplení stěn původní budovy. Zásadnější výhrada je pouze k detailu střešního vikýře, který neřeší tepelné mosty a odvětrání. Dále není řešena vzduchotěsnost objektu. Také solární termické panely jsou vzhledem k malé spotřebě vody neefektivní.
Návrh odpovídá maximálním investičním nákladům požadovaných investorem ve výši 27,2 mil. Kč.3 CENA - VOLNÉ PODKROVÍ
Ing. arch. Eugen Řehoř č.a. 01634
Štěpán Řehoř
Vít Šimek

 

Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy


Shrnutí: Silnou stránkou tohoto návrhu je architektonická koncepce a nejnižší investiční náklady. Slabinou jsou zejména dispoziční uspořádání, dále některá nedotažená konstrukční řešení a energetický koncept původní budovy . Případnou realizaci může zkomplikovat umístění přístavby na hranici pozemku.

Porota i nadále velmi pozitivně hodnotí řešení parteru a architektonický výraz přístavby. Otevřený prostor zadního dvora je velkou přidanou hodnotou. Knihovna s hlavním vstupem v parteru dvora působí otevřeně a vlídně. Rekonstrukce je navržena citlivě s ohledem na význam objektu. Řešení interiéru je střídmé a přiměřené. Kladně je vnímán celkový stoický jednoduchý koncept celého návrhu – čistota řešení. Soutěžící nechávají i nadále nevyužité podkroví, čímž eliminují nutnost střešních novotvarů. Vestavba v podkroví je vždy konstrukčně, technicky, provozně i ekonomicky náročnější než přístavba a rovněž těžko dosažitelná pro každodenní užití.

Diskutabilní je umístění přístavby na hranu pozemku, které není ve druhém kole dořešeno. Není navrženo ozelenění či jiná úprava hraniční fasády tak, aby z pohledu souseda mohla být přínosem k hodnotě jeho pozemku. Vzhledem k významu jeho souhlasu s takto umístěnou stavbou je tento detail pro případnou realizaci návrhu zásadní. Vhodně není řešena ani požární bezpečnost přístavby. Knihovna sice může být z konstrukčního hlediska dřevostavbou, nicméně na hranici pozemku je nutná nespalná konstrukce.

Nedošlo k výraznému posunu v dispozičním řešení, které vykazuje určitou bezradnost. Diskutabilní je zachování nefunkčních komínů, které neumožňují čisté dispoziční řešení. Podélný víceúčelový sál není vhodný pro shromažďování a organizování setkání (lidé by v podstatě stáli za sebou). Knihovna se prolíná starou i novou budovou, přitom samostatná přístavba se jeví jako ideální pro umístění celého knihovny. Prozatím navržená knihovna nevyhovuje dispozičně, výška regálů neodpovídá, chybí praktický regálový systém, jsou zde hluchá místa.
Bezbariérovost není dobře navržena, komplikované je zpřístupnění toalet.

Přístup ke snížení energetické náročnosti původní budovy je nekomplexní, zatepleny jsou pouze vodorovné konstrukce, nikoliv svislé. Novostavba je řešena energeticky úsporně, což je pozitivně hodnoceno. Ventilační systém je řešen pouze paušálně, je třeba dořešit.. Technické zázemí není prostorově řešeno vzhledem ke zvolenému pasivnímu standardu. Solární systém je pouze popsán, avšak formálně nenavržen. Dřevostavba je řešena v detailech kvalitně.

Odhadované realizační náklady ve výši 26,2 mil. Kč jsou nejnižší mezi třemi oceněnými návrhy. Z ekonomického hlediska se jedná o nejefektivnější řešení.

 

V přiložených souborech si můžete prohlédnout prezentace jednotlivých návrhů. Ostatní soutěžní návrhy budou vystaveny v samostatném článku. 


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Kouřimský - 1.cena_KŘ.pdf 1.cena - soutěžní panely 2336 Kb
Řehoř - 3.cena KŘ.pdf Řehoř - 3.cena - soutěžní panely 2177.4 Kb
žižka - 3.cena KŘ.pdf Žiška - 3.cena - soutěžní panely 2273.2 Kb
Tisk článku

Dnes je: 20.03.2019

Svátek slaví: Světlana

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 18.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více