Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 23.3.2019
den: 19°C
noc: 6°C
neděle 24.3.2019
den: 15°C
noc: 6°C
pondělí 25.3.2019
den: 10°C
noc: 2°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
263 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
52 17%

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

 

V sekci určené pro budovu radnice nabízíme dosud známé a dle běhu času doplňované informace ohledně možné přestavby budovy radnice či jejího zbourání a výstavby nové.

 

Tisk článku

Otázky a odpovědi - radnice a knihovna

ikona článku


V následujícím textu, stejně jako v přiložené příloze jsou zaznamenány otázky účastníků soutěže o návrh architektonického řešení rekonstrukce místní radnice. Pro tyto informace otevřete článek - je možné si jej přímo vytisknout, či použít přiložený soubor zpracovaný sekretářem soutěže. 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM A SOUTĚŽNÍM PODKLADŮM  ARCHITEKTONICKÉ DVOUKOLOVÉ SOUTĚŽE O NÁVRH S NÁSLEDNÝM  JEDNACÍM ŘÍZENÍM BEZ UVEŘEJNĚNÍ


OTÁZKY K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM

OTÁZKY K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM ad 2.2

1. K jednacímu řízení bez uveřejnění budou vyzváni pouze ocenění nebo i kdokoliv například z 1. kola?
ODPOVĚĎ: K jednacímu řízení budou vyzváni pouze ti ocenění účastníci z 2. kola, kteří splní kvalifikační kritéria. 

2. Kriteria jednacího řízení bez uveřejnění jsou uvedena v pořadí důležitosti?
ODPOVĚĎ: Ano, v soutěžních podmínkách jsou kritéria uvedena dle pořadí důležitosti. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit pořadí důležitosti jednotlivých kritérií stanovením jejich váhy. Přesné podmínky vyhlašovatel upřesní až ve výzvě k jednacímu řízení bez uveřejnění.

3. Jelikož byla stanovena bezpečná cena 1,3 mil. Kč, jaká další kritéria kromě ceny bude vyhlašovatel uplatňovat v jednacím řízení bez uveřejnění?

ODPOVĚĎ: Kritéria jednacího řízení bez uveřejnění podle soutěžních podmínek znějí:
• UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI (kvalita architektonického, dispozičního řešení a konstrukčního řešení)
• INVESTIČNÍ NÁKLADY NA REALIZACI NÁVRHU
• PREZENTACE NÁVRHU v rámci jednacího řízení bez uveřejnění
• SMLUVNÍ PODMÍNKY A HONORÁŘ ARCHITEKTA za zpracování kompletní projektové dokumentace

OTÁZKA K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM ad 4.1 g)

1. Seznam významných služeb účastník v 1.kole doloží pouze čestným prohlášením?
ODPOVĚĎ: Ano.

2. Významnou službou se rozumí výhradně rekonstrukce. Ve smyslu SZ jsou termínem "rekonstrukce" zřejmě míněny stavební úpravy, ale tyto bývají skoro vždy doprovázeny přístavbou či nástavbou. Taková kombinovaná stavba, tzn. stavební úpravy (rekonstrukce) doprovázené přístavbou či nástavbou je jako reference vyloučena?
ODPOVĚĎ: Ne. Bude akceptována. Nicméně je třeba dodržet minimální požadavek na celkové investiční náklady 3 mil. Kč v absolutních číslech. Nebudeme uvažovat žádný cenový index.

3. Jaký má být obsah a forma osvědčení vydaného veřejným zadavatelem pro 2.kolo?
ODPOVĚĎ: Obsah a forma osvědčení budou upřesněny v podmínkách pro 2. kolo. Předběžně uvádíme následující obsah osvědčení vydaného veřejným zadavatelem:
Potvrzení, že níže uvedený účastník zpracoval minimálně 1 projektové dokumentace pro stavební řízení nebo pro provádění již dokončené stavby, a to výhradně rekonstrukce, s celkovými investičními náklady ve výši min. 3.000.000,- Kč.
Název stavby:
Investiční náklady:
Rok realizace:
Autor projektu:
Identifikační údaje investora:

V případě společného návrhu podaného více autory či spoluautory společně budou výše uvedené prohlášení předloženy alespoň jedním z těchto autorů podávajících společný návrh.

OTÁZKA K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM ad 4.2

1. Prosím vysvětlit vztahy: Účastník soutěže x spolupracující osoba x autor.
ODPOVĚĎ: Jeden soutěžní návrh předkládá jeden účastník. Účastníkem se rozumí jedna nebo více fyzických či právnických osob, autorů, spolupracujích osob apodobně, které se spojily pro podání jednoho soutěžního návrhu.

2. Nerozumím 6.5.1 a) - co je míněno poslední větou.
Citace: 6. 5. 1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
a) Identifikační a kontaktní údaje účastníka/účastníků soutěže: kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, popřípadě telefonní a faxová čísla, emailové adresy. Budou uvedena i jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky.
ODPOVĚĎ: V obálce budou uvedeny identifikační údaje všech osob spolupracujících na soutěžním návrh. Účastníkem jsou jen ty osoby, které společně předkládají návrh.

OTÁZKA K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM ad 6.

1. Nemá se požadovaný obsah Průvodní zprávy doplnit výslovně o Seznam příloh?
ODPOVĚĎ: ANO.

2. Nebylo by lépe půdorysy, řez a pohledy předkládat v měřítku 1:100?
Půdorys v měřítku 1:200 má rozměr 130 mm/65 mm a nebude na něm nic vidět.
ODPOVĚĎ: Měníme požadovek na měřítko půdorysů, řezů a pohledů na 1:100, což je přibližně formát A4.

3. ad 6.4.1 b) Textovou částí se rozumí Průvodní zpráva?
ODPOVĚĎ: ANO.

4. Nemělo by pro 1.kolo výslovně uvedeno : „Nevyžádané přílohy v 1.kole porota vyloučí z posuzování.“?
ODPOVĚĎ: Ne, necháme na uvážení poroty.

5. Ad 6.5 obálka „Korespondenční adresa“
Nemá být také označena dle 7.1.1 až 7.1.3?
ODPOVĚĎ: ANO.

6. Ad 7.3 Obal návrhu: Nemá být také označen dle 7.1.1?
ODPOVĚĎ: ANO.


OTÁZKA K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM ad 9. a dále

1. Ad 9.2 Investiční náklady 27 250 000.-Kč jsou s nebo bez DPH a jsou míněny stavební náklady bez vnitřního vybavení?
ODPOVĚĎ: Předpokládané investiční náklady jsou počítány s DPH, ale bez vnitřního vybavení.

2. Předpokládaný rozpočet považuji za velmi napjatý, proto prosím o výslovné vyjádření: Soutěží se o řešení za 27 250 000.-Kč bez DPH a případné překročení je nutno obhájit především technickými důvody? Nebo v případě, že porotu zaujme vyjimečné architektonické řešení, mohou být náklady na pořízení stavby vyšší?
ODPOVĚĎ: Případné překročení předpokládaných investičních nákladů je třeba obhájit architektonickým nebo technickým řešením. Vyhlašovatel si je vědom, že výsledkem soutěže bude neúplná architektonická studie, která není dostatečným podkladem pro přesné stanovení budoucích investičních nákladů. Vyhlašovatel od soutěžích očekává kvalitní architektonické řešení, které bude respektovat jeho ekonomické možnosti. Náklady na pořízení stavby včetně honoráře architekta mohou být o něco vyšší než stanovených 29,5 mil. Kč včetně DPH, neměly by však být dvojnásobné. Vyhlašovatel od soutěže očekává mimo jiné i ověření jeho předpokladů o celkové výši investice.

3. Ad 12.6 Zřejmě je míněno otevírání obalů?
ODPOVĚĎ: ANO.

4. Ad 13.1.3 Zřejmě je míněno předsedovi stavovského soudu ČKA?
ODPOVĚĎ: ANO.

5. Ad 16.2: Rozsah "víceprací" zhotovitele při realizaci je odvozen od kvality Projektu pro provádění stavby. Tato kvalita je odvozena od kvality podkladů - také průzkumů a je jedním z nejvlastnějším zájmů stavebníka kvalitní podklady opatřit.
Honorář architekta nemůže zahrnovat veškeré průzkumy potřebné pro projekt, např. zasypaná místnost v 1PP, povalový strop nad 2NP a další, jejichž potřebnost se zjistí v průběhu prací na přípravě stavby. Stavebník může obstaráním podkladů architekta pověřit, ale úhrada jejich obstarání je věcí stavebníka.
Jak je to míněno?Neměl by požadovaný standard výkonů architekta být požadován především dle nové Vyhlášky 499 a podle Standardů výkonů ... pouze v případech, které Vyhláška neupravuje, tj. např. položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet?
ODPOVĚĎ: Rušíme ustanovení - 16.2. Budoucí honorář architekta - jako celek. Návrh smluvních podmínek bude předmětem jednacího řízení bez uveřejnění.OTÁZKY K SOUTĚŽNÍM PODKLADŮM

1. Je možný zásah do chodníku do náměstí?
ODPOVĚĎ: ANO. Předpokládáme řešení těsného okolí objektu včetně úpravy/rušení zeleně (zejména keřů před objektem)

2. Co je míněno víceúčelovými komerčními/klubovým prostory/rezervou pro radnici?
ODPOVĚĎ: Je to míněno jako určitá rezerva, která není nutnou součástí stavebního programu. Tento prostor by – pokud bude k dispozici – podle potřeby mohla využívat radnice, místní spolky nebo případný jiný komerční subjekt či informační centrum. Radnice například evidovala zájem jedné banky o zřízení pobočky v přízemí. Banka sice od tohoto záměru ustoupila, ale v budoucnu by se mohl objevit jiný subjekt. V současnosti je jedna přízemní místnost využívána jako spolková klubovna.

3. Jaká má být přibližná kapacita víceúčelového sálu? Mají zde být umístěny stoly pro jednání zastupitelstva?
ODPOVĚĎ: Víceúčelový sál by měl sloužit komornějším akcím pro cca 50 -70 účastníků. Stoly zde být nemusí, je možné řešit i jinak.

4. Chybí info o ceně za topnou vodu.
ODPOVĚĎ: Cena za teplo v městském teplovodu je 410 Kč bez DPH/1 GJ

5. Co se rozumí knihovna by měla vycházet z moderních knihovnických trendů?
ODPOVĚĎ: Popis je součástí stavebního programu. Mělo by se jednat o otevřený prostor. V místní knihovně pracuje jen jedna knihovnice, která by měla mít přehled nad celým prostorem knihovny.

6. Můžete specifikovat hranici řešeného území směrem do dvora? Kde přesně stojí „kůlny“.
ODPOVĚĎ: Zaměření je součástí soutěžních podkladů P07: radnice-stanoviste_zakres_0001.jpg. Jiné zaměření nemá vyhlašovatel k dispozici.

7. Je možné uvažovat o odstranění kůlen ve dvoře?
ODPOVĚĎ: Ano. Nicméně nyní je město využívá jako technické zázemí technických služeb.

8. Je nebo bude k dispoziici digitální výškopis a polohopis okolí stavby?
ODPOVĚĎ: Pro účely soutěže to není třeba.

9. Je nebo bude k dispozici podélný řez stavbou?
ODPOVĚĎ: Pro účely soutěže to není třeba.

10. Jaké jsou tloušťky kleneb nad 1NP a 2NP?
ODPOVĚĎ: 150 mm

11. Které komíny jsou funkční a používají se?
ODPOVĚĎ: Nepoužívají se žádné komíny, jejich funkčnost není známa.

12. Prosím o specifikaci flexibilních kanceláří s podatelnou. Je to 1x 20 m² nebo 2 x20 m²?
ODPOVĚĎ: Postačuje plocha 1x20 m². Přibližně. Flexibilní použití se rozumí, že se tam budou podle potřeby přesouvat zaměstnanci dle aktuální potřeby občanů (podle toho, kdy se platí za psy, hroby a podobně).

13. Jaká může být minimální plocha klubovny?
ODPOVĚĎ: Nula.

14. Jaké je rozpětí plochy víceúčelového sálu?
ODPOVĚĎ: Důležitost víceúčelového sálu je až třetí v pořadí: 1. radnice/2.knihovna/3. Sál. Záleží na konkrétním řešení. Sál by měl plnit požadované funkce. Vyhlašovatel předpokládá, že 120 m² je horní hranice.

15. Bude potřeba ke kancelářím nějaká servovna?
ODPOVĚĎ: Asi ano, ale není v tuto chvíli podstatné. Může být také umístěna v některé z kanceláří.

16. Je nutné na zákresu do fotografie zachovat žlutou dodávku?
ODPOVĚD: Ne.

17. Může být na soutěžních panelech více než je dáno?
ODPOVĚĎ: Ano, je stanoven minimální obsah panelů.

18. Můžete uvést _+ 0 jednoho bodu v přízemí k nadmořské výšce?

ODPOVĚĎ: Nula bude určena geodetem dodatečně dle půdorysu 1NP zaměření stávajícího stavu. Zaměření bude doplněno a uveřejněno nejpozději do 18.4.2013. (Pozn.: Zaměření je uloženo v příloze tohoto článku)


Odpovědi projednala porota dne 10.4.2013

 

Otázky a odpovědi zapsala:
Ing. Markéta Kohoutová
sekretář a organizátor soutěže
+420 603 541 033
www.soutez-o-navrh.cz

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
KR_1kolo_otazky_odpovědi.doc Otázky a odpovědi - radnice a knihovna 47.6 Kb
radnice K.Řečice,zaměření kóty 0,00.pdf Otázky a odpovědi - radnice a knihovna 1961.8 Kb
Tisk článku

Dnes je: 23.03.2019

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Hlášení městského rozhlasu 20.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více