Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 10.12.2018
den: 6°C
noc: 0°C
úterý 11.12.2018
den: 4°C
noc: -2°C
středa 12.12.2018
den: 4°C
noc: 0°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (85%)
220 85%
Ne.
odpověď Ne. (15%)
40 15%

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

 

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000867 ikona článku

Vybavení a modernizace sběrného dvora ve městě Kardašova Řečice - Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Reg.č.: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000845 ikona článku

Vážení spoluobčané,
aktuálně byl ukončen projekt „Bezpečnost dopravy v Kardašově Řečici“, který je spolufinancován Integrovaného regionálního operačního programu, se záměrem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu a to v rámci 18. výzvy IROP – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.


Ulice Na Štěpnici

Projekt Zlepšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti města Kardašova Řečice - MK Na Štěpnici je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.


Do školy míří pětimiliónová investice ikona článku

Jednou z řady investičních akcí v naší škole, která se v současné době rozebíhá, je zateplení tělocvičny a nového školního pavilonu.


Dostavba kanalizace K.Řečice


Kulturní dům


Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace


Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace


Mnich - oprava kaple


Nítovice - rekonstrukce společenského centra


Mnich - rekonstrukce veřejného osvětlení


Mnich - rekonstrukce veřejného osvětleníModernizace ČOV a dostavba kanalizace Lažany


Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízeníMnich - rekonstrukce veřejného osvětlení


Nítovice - Cikar - oprava komunikace


Nítovice - rekonstrukce společenského centra


Nítovice - rekonstrukce společenského centra


Nítovice - rekonstrukce společenského centra


Nítovice - vodovod


Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízeníMnich - rekonstrukce veřejného osvětlení


ZTV "U hřiště" pro 8 rodinných domů


Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace


Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízení


Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízení


Hasičská zbrojnice


Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace


Kulturní dům


Kulturní dům


Rekonstrukce náměstí


Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace


Turistické sportovní centrum


Turistické sportovní centrum


Výstavba a rekonstrukce bytů a bytových domů

Zateplení domů č.p. 456, 457, 458, 365, 536, 426, 584 bylo provedeno za finanční podpory z Operačního programu životní prostředí.


Kulturní dům


Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Základní škola a mateřská škola Kardašova Řečice       Základní škola a mateřská škola Kardašova Řečice


Školní družina


Školní družinaTento projekt Školní družina Kardašova Řečice je spolufinancován Evropskou unií


Dnes je: 10.12.2018

Svátek slaví: Julie

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/109/2018
Informace o realizaci majetku státu - prodej srovnávací frézy 0343114 v elektronické aukci.
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kardašova Řečice se koná dne 17.12.2018 v 18.00 hod. na Městském úřadu v Kardašově Řečici. Program: Zpráva o činnosti MěÚ za uplynulé období,schválení rozpočtu města na rok 2019,schválení střednědobého výhledu rozpočtu,schválení Smlouvy o spolupráci obcí,schválení Veřejnoprávní smlouvy,rozhodnutí o způsobu vytápění části města,podání žádosti o dotaci na zřízení workoutového hřiště,informace o provedených rozpočtových změnách,diskuse.
více
Hlášení městského rozhlasu 6.12.2018
více
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Holenský potok
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí stanovuje rozsah záplavového území dle dokumentace "Holenský potok ORP Jindřichův Hradec - Záplavová území" a vymezuje aktivní zónu záplavového území dle uvedené dokumentace.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/108/2018
Informaceo realizaci majetku státu - prodej horní frézy strojařské MF 250-01 v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/104/2018
Informace o realizaci majetku státu - prodej opotřebovaného výrobního přístroje v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/103/2018
Informace o realizaci majetku státu - prodej opotřebovaného výrobního stroje v elektronické aukci.
více
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 10 hodin.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje, že adresát, který má adresu doručení v obvodu našeho města, si může písemnost převzít u OSSZ, oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek v kanceláři č. 312.
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/94/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/91/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/91/2018 - prodej opotřebovaného výrobního stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o realizaci majetku státu - EA č. CJH/97/2018
Na území obce Kardašova Řečic, katastrálním území Kardašova Řečice, se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ůÚřad").
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
Mgr. Marek Jenerál, Exekutorský úřad Zlín se sídlem Krátká 4447, 760 01 Zlín vydává Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti.
více
Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad, stanovuje právnické osobě ELEKTROSTAV Strakonice, s. r. o. přechodnou úpravu provozu na sil. III/13525 v Kardašově Řečici v ul. Tyršova v době od 17. 10. do 21. 12. 2018.
více
Přípravky na asanaci kůrovcového dříví
Vážené starostky, vážení starostové, Městský úřad Jindřichův Hradec, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, si Vám dovoluje v příloze zaslat informace, jež se týkají použití přípravků na ochranu rostlin – konkrétně přípravků na asanaci kůrovcového dříví „Vaztak Les“ a „Vaztak Active“ neprofesionálními uživateli. V příloze přikládáme Metodickou informaci k nařízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterými se dočasně povoluje omezené a kontrolované použití zmíněných přípravků neprofesionálními uživateli a dále dvě citovaná Nařízení ÚKZUZ. Z důvodu informovanosti vlastníků lesů Vás žádáme o zvážení, zda shora uvedené dokumenty vyvěsit na úředních deskách Vašich obcí. S touto problematikou se lze též seznámit na webových stránkách Města Jindřichův Hradec, v záložce odboru životního prostředí, informace pro vlastníky lesů (viz níže přiložený odkaz) a také na úředních deskách MZe a ÚKZUZ. https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/informace-pro-vlastniky-lesu.html Velice Vám děkujeme za spolupráci. Ing. Jaroslav Vlášek Státní správa lesů, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání Oddělení vodního a lesního hospodářství Odbor životního prostředí Tel.: 384 351 284 e-mail: vlasek@jh.cz Městský úřad Jindřichův Hradec Klášterská 135/II 37701 Jindřichův Hradec
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více