Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 26.4.2019
den: 27°C
noc: 14°C
sobota 27.4.2019
den: 14°C
noc: 8°C
neděle 28.4.2019
den: 16°C
noc: 7°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
282 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

Výpůjční řád městské knihovny

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Kardašově Řečici, schválenou Zastupitelstvem města usnesení bodu č.8 ze dne 21.2.2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydáván tento knihovní řád: 
 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. 
 

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to   zejména:

       a)         výpůjční služby 
       b)         meziknihovní služby
       c)         informační služby: 
           ca)          informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
           cb)          informace z oblasti veřejné zprávy
           cc)          ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
           cd)          přístup na internet


   
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen "řád") poskytuje knihovna bezplatně.

   
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, reprografické služby, poštovné při M.V.S, veřejný internet. Tyto služby knhovna poskytuje v  souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

   
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
   
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
   
 3. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
   
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto řádu.
   

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se tímto řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
   
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
   
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
   

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
   
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
   
 3. Uživatel může kopírovat na přenosová média informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu.
   
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohli mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
   
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobe dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
   

 

III. Výpujční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostředníctvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
   
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů MK ČR.
   

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 

         a)      kterým y hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
         b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
        c)     jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
       d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
   
 2. Uživatel může požádat o rezervaci ústně či elektronicky prostřednictvím katalogu.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc s výjimkou časopisů, které se půjčují na 14 dní; časopis Burda pouze na 1 týden. Výpujční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
   
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpujční lhůty.

 

Čl. 10

Vrácení půjčeného dokumentu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. 
   
 2. Počet vypůjčených dokumentů mim knihovnu není omezen.
   
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celoudobu výpůjčky. Pokud toto ustanovení poruší, bude následovat finanční sankce, při nezaplacení pokuty mu nebude zapůjčen nový dokument z fondu.
   
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení. 
   
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. 
   
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
   
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
   

 

IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního Řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 
   
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna. (dle ceníku služeb a poplatků)
   
 3. Uživatel je povinen hradit i všehny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
   
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb
   

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpujční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpujční den.

 

 1. Poplatek z prodlení:

  Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpujční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpujční den.

   
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: 

  Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou
   
 3. Ztráta průkazu uživatele

  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
   
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z řádu povoluje vedoucí knihovny.
   
 2. Nedílnou součástí řádu jsou přílohy. 
   
 3. Ruší se knihovní řád za dne 2. června 1992      

 

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

Dnes je: 26.04.2019

Svátek slaví: Oto

Aktuality

Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Hlášení městského rozhlasu 24.4. 2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více