Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 26.4.2019
den: 27°C
noc: 14°C
sobota 27.4.2019
den: 14°C
noc: 8°C
neděle 28.4.2019
den: 16°C
noc: 7°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
282 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

Pár slov k historii veřejné knihovny

Článek byl zpracován Mgr. Stanislavou Mikešovou tč. knihovnicí v roce 1993 a byl uveden ve sborníku statí vydaném k příležitosti navrácení městských práv Kardašově Řečici, s názvem "Kardašova Řečice znovu městem". Závěr článku je potřeba vnímat v souvislosti s rokem jeho zpracování - údaje tam uvedené již nejsou aktuální, nicméně jsme nechtěli přerušit slovo autorky a článek ponechali v původním rozsahu.

 

Stanislava Mikešová

Místní lidová knihovna v K. Řečici

 

V Řečici se četlo od dávných dob. Česká literatura, až na několik knih zbylých z 18. století (zvláště Krameriových), byla však téměř vzácností. Teprve v 30. - 40. letech minulého století, zejména vlivem řečických rodáků, studentů hradeckého gymnázia, Karla Eugena Tupého (později básníka Boleslava Jablonského), Ignáce Březiny a Josefa Steinhausera, se počalo šířit národní uvědomění i mezi mladou generací. Až do šedesátých let se zde udržely staré české tisky, které šly z ruky do ruky a veřejně se o nich diskutovalo. Zvláště oblíbena byla Hájkova kronika a Orbis pictus Jana Amose Komenského. Čítaly se i kroniky vydávané jindřichohradeckým nakladatelem Landfrasem, které obsahovaly zejména povídání o různých hradech a rytířích.

Rok 1848 přinesl změnu i do řečické četby. Vlivem učitele farní školy a řečického kaplana P. Pavla Fortunáta se tu objevily Havlíčkovy Národní noviny, časopis Slovan, Kutnohorské epištoly i jiná česká beletrie - např. básně Boleslava Jablonského, pak Vilímkovy Humoristické listy a po nich politické deníky. Velmi populární byly v Řečici Havlíčkovy satirické popěvky, zpívaly se o masopustních, silvestrovských a jiných zábavách. První veřejná obecní knihovna byla založena již zmíněným Pavlem Fortunátem v roce 1853. Její knihovní fond postupně narůstal. Podle záznamů dochovaných v pamětních knihách obce v letech 1927-1928 vlastnila již 2 395 svazků a navštěvovalo ji 140 čtenářů. V roce 1939 bylo majetkem knihovny 2899 knih, zapsáno 120 čtenářů, výše výpůjček dosáhla 4 701.

Jména tehdejších knihovníků nejsou v dostupných materiálech uvedena. Podle sdělení pamětníků dalšími knihovníky byli pan Jos. Ziegler s manželkou, pan učitel Jar. Maruna, paní Jana Hrušková. Nejdéle pracoval jako dobrovolný knihovník pan učitel Miroslav Holub, a to v letech 1961 - 1987. Knihovna byla umístěna v prostorách obecního úřadu, později v jedné z místností základní školy (bývalé školy mateřské).

Od září 1987 pracuje knihovna jako profesionální. Počátkem roku 1988 byla přestěhována do renovovaných prostor o třech místnostech na náměstí Svobody čp. 110, kde se nachází dosud (Pozn. správce webu - knihovna nyní sídlí v budově městského úřadu na náměstí J.Hrubého). Dvě místnosti byly upraveny k užívání dospělými čtenáři, ve zbývající bylo zbudováno dětské oddělení.

Pravidelná půjčovní činnost byla po kratším přerušení opět obnovena v dubnu 1988. Od profesionalizace získala knihovna zhruba 2 000 nových svazků převážně nákupem, zčásti darem od čtenářů. Zastaralá část knižního fondu byla před jejím otevřením pracovnicemi Okresní knihovny v Jindřichově Hradci vyřazena. V současné době je zde umístěno více než 6000 svazků, z toho přibližně čtvrtina dětských. Pro veřejnost je knihovna otevřena 3 dny v týdnu.

Počet čtenářů, který se v dřívějších letech pohyboval mezi 120 - 140, se v letech 1988 - 1991 ustálil: činí kolem 325 čtenářů průměrně za rok. V uplynulém roce však značně poklesl vlivem snížené návštěvnosti školními dětmi. Počet dětských čtenářů v tomto roce poklesl o 50, což se odrazilo i na výši dětských výpůjček. Výpůjčky celkově každým rokem zaznamenávají nárůst. Ve srovnání s průměrnými výsledky z let, kdy byla knihovna otevřena pouze 1 den v týdnu, dosáhly v posledních dvou letech přes 10000, což je více než dvojnásobek.

Od roku 1988 jsou v knihovně pořádány besedy, soutěže a jiné pořady pro veřejnost - minimálně 30 ročně. Největší počet je určen žákům základní školy. Několik pořadů bylo též věnováno mateřské škole, organizaci Junák a učňovskému středisku Jednoty v místě.

Knihovna v Kardašově Řečici plní funkci střediskové knihovny pro 11 okolních knihoven (Pluhův Žďár, Jižná, Klenov, Pohoří, Doňov, Pleše, Újezdec, Záhoří, Višňová, Nítovice, Mnich). Spolupracuje s jejich vedoucími i s příslušnými obecními úřady.

Charakteristické pro činnost knihovny je její zaměření na práci s dětmi a mládeží. Velmi dobrá je až dosud spolupráce se základní školou. Podle možností je každý rok pro žáky připraveno několik aktuálních pořadů. Snad se i zájem dětí o četbu postupně zvýší a knihovna tak získá trvalé čtenáře do dalších let, což je jejím hlavním cílem.

Nákup nových knih je zatím financován dotací Okresní knihovny v Jindřichově Hradci. V letošním roce však vyvstal problém s výší této dotace, což při současných cenách knih není věc zanedbatelná. Do budoucna se knihovna zřejmě neobejde bez finanční pomoci sponzorů, kteří pomohou zajistit pro řečické čtenáře nově vycházející zajímavé tituly. Věřme, že i tato situace bude vyřešena k plné spokojenosti občanů Kardašovy Řečice.

 

Prameny a literatura:

Hrubý, J. - Víta, B., Místopis Řečice Kardašovy, 1. díl (1929)

Pamětní knihy Kardašovy Řečice (I. 1914-1925, II. 1939-1964)

Statistické údaje a seznamy místní lidové knihovny v Kardašově Řečici

Vyhlídka V., Stručné dějiny Kardašovy Řečice (1988)

Dnes je: 26.04.2019

Svátek slaví: Oto

Aktuality

Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Hlášení městského rozhlasu 24.4. 2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více