Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (80%)
16 80%
Ne.
odpověď Ne. (20%)
4 20%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Velký úspěch naší radnice

Přestavba naší radnice poutala pozornost již během své výstavby a nejinak tomu je i po jejím dokončení.

Architektonická soutěž, která stála na jejím počátku, nám přinesla 28 kvalitních návrhů a vítězná kancelář, Žiška – Šmelhaus, spolu se stavební firmou Spilka – Říha, se postaraly o realizaci stavby, která svou úrovní a kvalitou vzbudila pozornost doslova v celé republice. Na návrh administrátorky architektonické soutěže jsme ji proto přihlásili do soutěže „Stavba roku 2017“ a kupodivu jsme prošli přes první kolo, kde se vybíralo pouze podle fotodokumentace, do druhého kola, kdy již přijela celá porota k nám a prohlédla si osobně celou stavbu. Z jejich vyjádření bylo zřejmé, že naše radnice se jim velice líbila.

Koncem srpna jsme pak obdrželi pozvání na vyhlášení nominací soutěže „Stavba roku 2017“, která proběhla v pátek 8. září dopoledne v budově CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) v Praze. Tato supermoderní nová budova, mimo jiné také jedna z nominovaných, se má stát centrem informatiky, robotiky a kybernetiky v naší zemi. Poskytla zázemí ve svém nejvyšším patře v této bohatě navštívené soutěži, kde se sešla elita obce architektů, zástupci stavebních firem, ministerstev i místního ČVUT v čele s rektorem profesorem Konvalinkou.

Zcela zaplněná hala včetně novinářů, televizních kamer a fotografů, pak sledovala přehled všech soutěžících a dlužno říci, že se jedná o celou řadu velkých a krásných staveb v miliardových hodnotách. Poté začal předseda poroty číst 15 nominací na stavbu roku, přiblížil jejich přednosti publiku a zástupce investora či stavební firmy měl jednu minutu na představení stavby. K mému obrovskému překvapení se na osmém místě ozvalo: “Radnice a knihovna v Kardašově Řečici“, a mně se rozklepala kolena, když jsem předstupoval před zcela zaplněné auditorium s největšími stavebními autoritami v této zemi. Předseda poroty pak naší stavbu představil a přednesl její hodnocení, které si dovolím celé použít zde:

„Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby - masivní zděné obvodové stěny, rozmanitě klenuté místnosti přízemí, kopie původní konstrukce krovu (stav původního historického krovu, s nímž se v projektu počítalo, se při stavbě ukázal jako nevyhovující). Do náměstí byl realizován vikýř jako zřetelný novotvar se sofistikovanými detaily a hodinami nad novou atikou středového rizalitu, který signalizuje využití podkroví a zároveň podporuje dominantní postavení radnice v prostoru náměstí. Těžiště návrhu pak spočívá především ve velmi efektivním řešení vnitřních dispozic, kdy se podařilo poměrně obsáhlý a rozmanitý stavební program navrhnout do stávajícího objektu bez nutnosti přístavby, což mělo pozitivní vliv na celkové hmotové řešení (zachování původního objemu stavby) a rovněž na náklady stavby. Požadovaná stavební náplň velmi účelně umístila do stávajícího objemu budovy, bez nutnosti dostavby či výrazné nástavby objektu. Exteriér se změnil jen minimálně a funkce radnice je zdůrazněna proskleným vikýřem s hodinami. Koncept realizovaného návrhu umístil veškerý provoz radnice do přízemí, v patře je knihovna (prakticky přes celé podlaží) a v podkroví vznikl víceúčelový sál a klubovna pro městské spolky. Nově jsou všechna podlaží bezbariérově spojena výtahem vedeným ve středu trojramenného schodiště vycházejícího ze vstupní haly - bývalého průjezdu. Exteriér zůstal prakticky nezměněn, stranu do náměstí oživuje prosklený střešní vikýř s hodinami (původně navržená varianta s výraznější vyšší věží působila dle mínění poroty soutěže i místních občanů kontroverzně) a do dvora jsou ve střeše doplněna střešní okna přisvětlující podkrovní prostory“.

Já jsem si během jeho projevu formuloval svůj proslov a na rozdíl od předchozích zástupců jsem se zaměřil spíše než na technickou stránku stavby na příběh naší radnice od referenda, přes architektonickou soutěž o návrh, až po takovou osobní paralelu, protože původní radnici v roce 1825 stavěl můj prapředek Jan Nekut, který byl v té době starostou. Zdůraznil jsem, že jsem byl rád u její úspěšné revitalizace a nikoliv u její demolice, což se setkalo s příznivou odezvou publika. Zbytek tiskové konference jsem si samozřejmě užíval, přijímal gratulace kolegů a měl jsem velkou radost, protože se jednalo o velký úspěch, který doceníme možná až s odstupem několika let.

Mimo vlastní hodnocení poroty se po nominacích rozběhlo i hlasování veřejnosti pro některou ze staveb, které poběží až do vyhlašování titulů v jednotlivých kategoriích a zvláštních cen, 5. října 2017 do 12 hodin. Hlasovat můžete na webových stránkách města – sekce „Co je nového“ nebo na webových stránkách www.stavbaroku.cz, kde má naše radnice číslo 28. Hlasovat lze ihned opakovaně po uzavření internetu a jeho opětovném otevření.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 23.11.2017

Svátek slaví: Klement

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 23.11.2017
více
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro Volbu prezidenta České republiky
více
Žádost o vdání voličského průkazu
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších předpisů může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta obecní úřad o vydání voličského průkazu.
více
Řečice má krásná děvčátka
Že je v našem městě plno hezkých a krásných děvčat a žen je věc všeobecně známá a potvrdilo se to i v pátek 17. listopadu v našem kulturním domě, kde se těch krásných děvčátek představilo hned sedmnáct.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky
více
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
více
Harfa přivítala naše nové občánky
Tradiční vítání nově narozených dětí získalo přestavbou radnice v podkrovním sále důstojný prostor. Snažíme se plně využívat všechny možnosti, které se zde nabízejí, inovovat a vylepšovat tradiční a osvědčená schémata, ale i přicházet s novými nápady.
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k.ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k,ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více