Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Velký úspěch naší radnice

Přestavba naší radnice poutala pozornost již během své výstavby a nejinak tomu je i po jejím dokončení.

Architektonická soutěž, která stála na jejím počátku, nám přinesla 28 kvalitních návrhů a vítězná kancelář, Žiška – Šmelhaus, spolu se stavební firmou Spilka – Říha, se postaraly o realizaci stavby, která svou úrovní a kvalitou vzbudila pozornost doslova v celé republice. Na návrh administrátorky architektonické soutěže jsme ji proto přihlásili do soutěže „Stavba roku 2017“ a kupodivu jsme prošli přes první kolo, kde se vybíralo pouze podle fotodokumentace, do druhého kola, kdy již přijela celá porota k nám a prohlédla si osobně celou stavbu. Z jejich vyjádření bylo zřejmé, že naše radnice se jim velice líbila.

Koncem srpna jsme pak obdrželi pozvání na vyhlášení nominací soutěže „Stavba roku 2017“, která proběhla v pátek 8. září dopoledne v budově CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) v Praze. Tato supermoderní nová budova, mimo jiné také jedna z nominovaných, se má stát centrem informatiky, robotiky a kybernetiky v naší zemi. Poskytla zázemí ve svém nejvyšším patře v této bohatě navštívené soutěži, kde se sešla elita obce architektů, zástupci stavebních firem, ministerstev i místního ČVUT v čele s rektorem profesorem Konvalinkou.

Zcela zaplněná hala včetně novinářů, televizních kamer a fotografů, pak sledovala přehled všech soutěžících a dlužno říci, že se jedná o celou řadu velkých a krásných staveb v miliardových hodnotách. Poté začal předseda poroty číst 15 nominací na stavbu roku, přiblížil jejich přednosti publiku a zástupce investora či stavební firmy měl jednu minutu na představení stavby. K mému obrovskému překvapení se na osmém místě ozvalo: “Radnice a knihovna v Kardašově Řečici“, a mně se rozklepala kolena, když jsem předstupoval před zcela zaplněné auditorium s největšími stavebními autoritami v této zemi. Předseda poroty pak naší stavbu představil a přednesl její hodnocení, které si dovolím celé použít zde:

„Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby - masivní zděné obvodové stěny, rozmanitě klenuté místnosti přízemí, kopie původní konstrukce krovu (stav původního historického krovu, s nímž se v projektu počítalo, se při stavbě ukázal jako nevyhovující). Do náměstí byl realizován vikýř jako zřetelný novotvar se sofistikovanými detaily a hodinami nad novou atikou středového rizalitu, který signalizuje využití podkroví a zároveň podporuje dominantní postavení radnice v prostoru náměstí. Těžiště návrhu pak spočívá především ve velmi efektivním řešení vnitřních dispozic, kdy se podařilo poměrně obsáhlý a rozmanitý stavební program navrhnout do stávajícího objektu bez nutnosti přístavby, což mělo pozitivní vliv na celkové hmotové řešení (zachování původního objemu stavby) a rovněž na náklady stavby. Požadovaná stavební náplň velmi účelně umístila do stávajícího objemu budovy, bez nutnosti dostavby či výrazné nástavby objektu. Exteriér se změnil jen minimálně a funkce radnice je zdůrazněna proskleným vikýřem s hodinami. Koncept realizovaného návrhu umístil veškerý provoz radnice do přízemí, v patře je knihovna (prakticky přes celé podlaží) a v podkroví vznikl víceúčelový sál a klubovna pro městské spolky. Nově jsou všechna podlaží bezbariérově spojena výtahem vedeným ve středu trojramenného schodiště vycházejícího ze vstupní haly - bývalého průjezdu. Exteriér zůstal prakticky nezměněn, stranu do náměstí oživuje prosklený střešní vikýř s hodinami (původně navržená varianta s výraznější vyšší věží působila dle mínění poroty soutěže i místních občanů kontroverzně) a do dvora jsou ve střeše doplněna střešní okna přisvětlující podkrovní prostory“.

Já jsem si během jeho projevu formuloval svůj proslov a na rozdíl od předchozích zástupců jsem se zaměřil spíše než na technickou stránku stavby na příběh naší radnice od referenda, přes architektonickou soutěž o návrh, až po takovou osobní paralelu, protože původní radnici v roce 1825 stavěl můj prapředek Jan Nekut, který byl v té době starostou. Zdůraznil jsem, že jsem byl rád u její úspěšné revitalizace a nikoliv u její demolice, což se setkalo s příznivou odezvou publika. Zbytek tiskové konference jsem si samozřejmě užíval, přijímal gratulace kolegů a měl jsem velkou radost, protože se jednalo o velký úspěch, který doceníme možná až s odstupem několika let.

Mimo vlastní hodnocení poroty se po nominacích rozběhlo i hlasování veřejnosti pro některou ze staveb, které poběží až do vyhlašování titulů v jednotlivých kategoriích a zvláštních cen, 5. října 2017 do 12 hodin. Hlasovat můžete na webových stránkách města – sekce „Co je nového“ nebo na webových stránkách www.stavbaroku.cz, kde má naše radnice číslo 28. Hlasovat lze ihned opakovaně po uzavření internetu a jeho opětovném otevření.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 21.09.2017

Svátek slaví: Matouš

Aktuality

Valná hromada honebního společenstva
Honební společenstvo Kardaš pořádá dne 17. října 2017 valnou hromadu. Podrobnosti o této schůzi naleznete v přiložené pozvánce.
více
Hlášení městského rozhlasu 19.9.2017
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje, že písemnost - platební výměr č. 705/2017 si může adresát Jan Jaroš převzít u OSSZ.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/30/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území ČR - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kardašova Řečice se koná dne 26.9.2017 od 18.00 hod. na MěÚ v Kardašově Řečici. Program: 1.Zpráva o činnosti MěÚ za uplynulé období 2.Uložení volných finančních prostředků města 3.Prodej pozemku 4.Koupě pozemku 5.Schválení přijetí daru 6.Informace o provedených rozpočtových změnách 7.Diskuse
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu - žádost o zveřejnění na úřední desce - VŘ č. CJHM/29/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
8. zasedání Zastupitelsta Jihočeského kraje
Zasedání se koná 21. září 2017 od 10 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu - žádost o zveřejnění na úřední desce - VŘ č. 27/28/2017 - prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webovýchstránkách města – VŘ č. CJHM/27/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení. Na území obce a katastrálního území Kardašova Řečice (v areálu bývalého s. p. Koh-i-noor Hardmuth, Palackého 362, Kardašova Řečice) se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Specifikace předmětného majetku - viz připojené oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více