Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (87%)
66 87%
Ne.
odpověď Ne. (13%)
10 13%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečice má rekordní rozpočet

Nejdůležitějším bodem prosincového zasedání zastupitelstva města bylo schvalování rozpočtu města na rok 2018, který byl navržen v rekordní výši 87,7 mil. Kč. Jedná se o rozpočet vysloveně investiční, protože investice v něm dosahují 58,8 mil. Kč a tvoří jeho zcela zásadní část.

Po dlouhých diskusích o uložení volných finančních prostředků převládl názor, že nejlepším způsobem jejich využití je jejich investování do rozvoje města, což tento rozpočet dělá v míře nebývalé. Rozhodující investice jsou dostavba sedmi pečovatelských bytů na bývalém čísle popisném 77, dokončení zateplení čísla popisného 671, vybavení technikou na svoz a třídění odpadů, hala na třídění odpadů, výstavba nové hasičské zbrojnice a celková rekonstrukce Tyršovy ulice. Jednotlivé akce jsou v nejrůznějším stupni přípravy a realizace od vlastní výstavby až po stavební řízení či přípravu výběrového řízení. Je možné očekávat u některých z nich nejrůznější komplikace, které je mohou zbrzdit či odložit.

Na pokrytí těchto mimořádných výdajů používáme přebytky hospodaření z minulých let, ale zdaleka ne všechny a městu i nadále zůstanou dostatečné rezervy. Na většinu akcí se také budeme snažit získat dotace z různých dotačních titulů. Přes velkou investiční aktivitu však nedošlo ke zvýšení žádných poplatků pro občany a ani ke snížení podpory pro spolky, sport a kulturu, které zůstávají ve stávající výši. Příští rok bude pro město velmi náročný, ale já věřím, že se nám společně podaří všechny úkoly zvládnout.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 16.01.2018

Svátek slaví: Ctirad

Aktuality

Oznámení o zahájení řízení-veřejná vyhláška
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podal dne 23.11.2017 u Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor dopravy, jako speciálního stavebního úřadu, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu "Silnice III/13525 Kardašova Řečice" SO 101 silnic na p. č. 4232/2, 4232/3, 4234/4, 4233/2, 4234/1,4250/3 a 4250/4 v k. ú. Kardašova Řečice.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý dne 30. ledna 2018 v době od 7,30 hodin do 15,30 hodin.
více
Hlášení městského rozhlasu 16.1.2018
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích stanovuje žadateli: Město Kardašova Řečice, Nám. J.Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice - přechodnou úpravu provozu na silnici I/23 v Kardašově Řečici v ulici Jabonského v oblasti křižovatky s ulicí Nám. Svobody z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění výstavby bytového domu na nároží těchto ulic.
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci oznamuje, že adresát uvedený na písemnosti, jehož adresa doručení je v obvodu města, si může vyzvednout písemnost v kanceláři č. 312.
více
Oznámení záměru darování pozemku
Město Kardašova Řečice oznamuje záměr darování pozemku p.č.4251/18 o vým.17m2 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice oznamuje záměr prodeje pozemků p.č.304/28 a p.č.43/17.
více
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/49/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/48/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/47/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Dobrý den, Zasíláme Vám informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 a žádáme o jejich vyvěšení na úřední desku, a to do 31. ledna 2018. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Mach Josef Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v J. Hradci Telefon: 384 353 385
více
Oznámení o dni a místě konání volby prezidenta České republiky
více
Usnesení rady města č.49/2017
více
Usnesení rady města č.48/2017
více
Usnesení rady města č.47/2017
více
Usnesení rady města č.46/2017
více
10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 10 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro Volbu prezidenta České republiky
více
Žádost o vdání voličského průkazu
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších předpisů může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta obecní úřad o vydání voličského průkazu.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k.ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k,ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více