Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 4.5.2016
den: 16°C
noc: 7°C
čtvrtek 5.5.2016
den: 10°C
noc: 4°C
pátek 6.5.2016
den: 9°C
noc: 3°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Bohatý společenský víkend

Konec dubna a začátek května bývá již tradičně spojen s celou řadou kulturních a společenských akcí.


Zemětřesení 25.4.2016

Prosíme občany, kteří pocítili v pondělí 25. 4. 2016 ve 12:30 hod. zemětřesení, o vyplnění makroseismického dotazníku na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese http://www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik nebo o podání zprávy našemu ústavu. Tyto zprávy jsou velmi důležité pro studium účinků zemětřesení.


Další divadelní premiéra

Pátek 22. dubna byl v našem KD opět ve znamení divadelní premiéry v podání divadelního spolku J. K. Tyl, tentokráte hry francouzského autoru Marca Camolettiho „Na správné adrese“.


Historie města lidi zajímá

S velkým zájmem se setkal další díl promítání mapující starší i novější historii dění v našem městě.


Rekonstrukce radnice pokračuje ikona článku

Celou zimu, která byla celkem příznivá, pokračovala naše největší investiční akce v současné době, a sice rekonstrukce naší radnice.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku

Nejdůležitějším bodem posledního jednání zastupitelstva města bylo schvalování výsledku hospodaření za minulý rok, který dopadl nad očekávání dobře.


Hledáme externí spolupracovníky

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR hledá nové externí spolupracovníky (tazatele) v našem regionu.


Hasiči dostali nové vybavení ikona článku

Místní hasiči dostávají každým rokem celou řadu nového vybavení a nejinak tomu bude i v roce letošním, kdy Krajský úřad Jihočeského kraje i HZS Jihočeského kraje vypsali celou řadu dotačních titulů, do kterých se naše město pravidelně hlásí.


Jak správně uhradit daň finančnímu úřadu ikona článku

Od 1. 3. 2016 existuje možnost uhradit daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daň z nemovitých věcí, daň z převodu nemovitéstí a daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím daňové složenky na pobočkách české pošty bez poplatku (poplatek hradí dańová správa).


Plesová sezóna je v plném proudu ikona článku

Zimní období na začátku každého roku je ve znamení masopustu, plesů, bálů a různých jiných zábav a taškařic, a nejinak je tomu i v našem městě.


Řečičtí ochotníci hráli v Českých Budějovicích ikona článku

Bohatá divadelní činnost místních ochotníků byla v neděli 7. února rozšířena o novou „štaci“ v podobě vystoupení na Malé scéně divadla Metropol v Českých Budějovicích se svou poslední hrou Dalskabáty, hříšná ves.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Úspěšný zásah (nejenom) našich hasičů ikona článku

Sobota 2. ledna byla dnem velmi pošmourným, sluníčko se vůbec neukazovalo a ledový vítr zahnal většinu lidí do tepla svých domovů.


Město schválilo velmi ambiciózní rozpočet

Na posledním zasedání zastupitelstva města byl kromě jiného schválen i rozpočet města na rok 2016, který vychází z velmi dobrého hospodaření v minulých letech a zapojuje do rozpočtu přebytky hospodaření z tohoto období.


Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2015

S platností od 13. 12. 2015 dochází ke změně jízdních řádů autobusů.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Dnes je: 04.05.2016

Svátek slaví: Květoslav

Aktuality

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

7. a 8. dubna 2016

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Logopedická prevence

Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 3.5.2016
více
Položky výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015
Firma Čevak a. s. zaslala "Porovnání všech pololožek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce" k zveřejnění na úřední desce.
více
Veřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 29. dubna do dne 30. 05. 2016 je na všech Územních pracovištích pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
více
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy stanovuje fyzické osobě - Matoušovská Barbora, přechodnou úpravu provozu v obci Mnich v úseku místní komunikace.
více
Zemětřesení 25.4.2016
Prosíme občany, kteří pocítili v pondělí 25. 4. 2016 ve 12:30 hod. zemětřesení, o vyplnění makroseismického dotazníku na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese http://www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik nebo o podání zprávy našemu ústavu. Tyto zprávy jsou velmi důležité pro studium účinků zemětřesení.
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, vydává tuto dražební vyhlášku.
více
Veřejná vyhláška - oznámení
Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3.
více
Usnesení zastupitelstva města č.7/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Smlouva o dílo ,,Radnice Kardašova Řečice - dodávka a montáž AV technologie"
více
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 vydává usnesení o nařízení dražby movité věci.
více
Usnesení rady města č.23/2016
více
Usnesení rady města č.22/2016
více
Usnesení rady města č.21/2016
více
Usnesení rady města č.20/2015
více
Veřejná dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 rozhodl: k prodeji nemovitých věcí povinného se nařizuje opakované dražební jednání a k jeho provedení se vydává tato veřejná dražební vyhláška.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet města - 2015
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.V další příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2015.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2015
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a závěrečný účet DSO.
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více